ᱩᱦᱟᱱ :- ᱥᱟᱜᱮᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ

ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱮᱫᱼᱟᱢ ᱩᱦᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱵᱚᱲ?—- ᱨᱟᱢᱟ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱨᱮ ᱠᱤᱠᱭᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱢᱮᱫᱼᱫᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱨᱮᱞ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱟᱠᱟᱭᱮᱜᱮ ᱢᱮᱞᱮ ᱢᱮᱞᱮ;

ᱯᱚᱴᱠᱚᱡ ᱳᱰᱳᱝ ᱩᱦᱟᱱ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱛᱢᱟᱹ ᱦᱩᱛᱢᱟᱹᱛᱮ ᱫᱟᱨᱟᱭᱮᱜᱼᱟᱭ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱵᱟᱜᱣᱟᱱ,

ᱩᱦᱟᱱ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱳᱠᱳ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱟᱢᱟᱜ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱠᱚᱪᱟᱨᱮ!

ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱜᱮ ᱦᱚᱨ; ᱫᱮᱨᱮᱧ ᱚᱢᱚᱱᱚᱜ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱫᱷᱤᱨᱤᱛᱮ ᱛᱮᱱ ᱯᱚᱴᱚᱢᱚᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ—–ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱪᱟᱸᱜᱽᱲᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ,

ᱩᱦᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱸᱹᱦᱤᱥ ᱜᱮᱭ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱥᱚᱠᱚᱡᱚᱜ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱠᱚᱲᱟᱢᱨᱮ|

ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱱᱫᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱦᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤᱫᱤᱱ!

ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱦᱟᱱ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱟᱞᱚ ᱚᱥᱟᱨᱚᱜ ᱦᱩᱛᱩᱢ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱮᱞᱟᱝ ᱛᱮᱸᱜᱳ ᱢᱚᱜᱚᱱᱚᱜ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱫᱚᱼᱵᱟᱹᱴᱤᱨᱮ|

ᱚᱱᱰᱮᱜᱮᱞᱟᱝ ᱡᱩᱨᱤᱭ ᱛᱟᱞᱟᱝᱼᱟ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱫᱩᱞᱠᱟᱹᱣ|

-GANESH MARANDI, 06/06/2020, MAHESHNADI, PURULIA

পাড়হাওমে “সারজম উমুল”