Monthly Archives: July 2020

কৗহনী অনড়হে ”ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ”

(᱑)
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱟᱠᱟᱫᱼᱟᱭ ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ ᱪᱟᱱᱟᱪ
ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱱᱤ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱮᱠᱷᱮᱱᱟᱜᱜᱮ᱾
ᱩᱱᱤᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱫᱮᱭᱟ ᱡᱟᱸᱦᱟᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜᱜᱮ
ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱟᱥᱨᱮ᱾
ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ; ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱᱜᱮ
ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ᱾
ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ᱾
ᱮᱱᱛᱮᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱮ
ᱪᱮᱫᱟᱜᱥᱮ, ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱥᱱᱤ ᱮᱠᱟᱞ ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱚᱲᱵᱚᱝᱼᱟ
ᱦᱟᱨᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱥᱩᱠᱨᱮ
ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲᱷᱨᱮ᱾
ᱮᱱᱛᱮᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱚᱠᱚᱭᱮ ᱮᱢᱟᱭᱟ?
ᱚᱠᱟᱨᱮᱭ ᱧᱟᱢᱟ??

READ MORE বিদায় বেড়া

ᱯᱳᱹᱭᱞᱳᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱫᱮᱭᱟ
ᱵᱟᱵᱟᱫᱚ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱟᱡ ᱢᱟᱢᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱫᱮᱭᱟ
ᱢᱟᱢᱟᱫᱚ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱟᱡ ᱠᱟᱠᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱫᱮᱭᱟ
ᱠᱟᱠᱟᱫᱚ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱼᱮ ᱢᱮᱛᱟᱭᱠᱟᱱᱟ,
“ᱵᱟᱹᱵᱩ, ᱢᱚᱱᱮ ᱩᱨᱤᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱢᱮ,
ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱱᱤᱰᱠᱳ ᱮᱢᱢᱮ᱾”

ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱷᱤᱝᱠᱩ ᱦᱤᱞᱟᱹᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱛᱮᱞᱟ
ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱼᱟᱭ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱟᱲᱦᱟᱫ ᱢᱮᱥᱟ ᱟᱥ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ᱿

ᱡᱩᱭᱟᱹᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ
ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱦᱮᱱᱫᱮ ᱩᱥᱩᱞ
ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱜᱩᱞᱟᱹᱴ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱮᱴᱮᱡ,
ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱᱜᱮ ᱛᱷᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱞ ᱠᱷᱮᱹᱞᱳᱰᱤᱭᱟᱹ
ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱫᱟᱹᱲ ᱫᱚᱱᱨᱮ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ᱾
ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱯᱟᱧᱡᱟᱭᱮᱫ ᱚᱠᱛᱚ
ᱫᱟᱹᱲ ᱦᱚᱪᱚᱠᱮᱫᱮᱭᱟᱠᱳ
ᱚᱠᱛᱚ ᱩᱱᱩᱫᱩᱜ ᱢᱮᱹᱥᱤᱱ ᱵᱮᱫᱷᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ᱾
ᱫᱟᱹᱲ ᱟᱫᱟᱭ ᱪᱤᱲᱟᱹᱢᱯᱟᱴ
ᱫᱟᱹᱲ ᱯᱟᱨᱚᱢᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟᱭ ᱟᱡ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝᱛᱮᱱᱠᱳ
“ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟᱢ”
ᱼᱫᱟᱹᱲ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱮᱛᱟᱫᱮᱭᱟᱠᱳ᱾

ᱠᱤᱨᱤᱧᱟᱭ ᱯᱷᱚᱨᱢ, ᱯᱮᱨᱮᱡᱟᱭ, ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱟᱭ᱾
ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱫᱚ…ᱹᱹᱹ᱾

ᱵᱤᱱᱤᱰᱨᱮᱭ ᱯᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ
ᱨᱮᱹᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱱ ᱜᱟᱸᱛᱟᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
ᱫᱮᱞᱟᱣᱟᱫᱮᱭᱟᱠᱳ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢ
ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ᱾
ᱡᱟᱱᱟᱢᱤᱭᱟᱹᱠᱤᱱ ᱦᱚᱴᱚᱜ ᱰᱚᱵᱚᱜ
ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟᱭ ᱱᱮᱰᱟ ᱴᱷᱟᱶᱨᱮ
ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱵᱟᱡᱟᱨᱨᱮ ᱾
ᱢᱮᱛᱟᱫᱮᱭᱟᱠᱳ ᱩᱱᱨᱮ
“ᱢᱚᱬᱮ ᱞᱟᱠᱷ ᱴᱟᱠᱟ ᱮᱢᱢᱮ
ᱟᱨ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟᱞᱚᱜᱢᱮ᱾”

ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱮᱱᱟᱭ ᱩᱱᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱨᱮ
ᱮᱱᱛᱮᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱫᱚ…ᱹᱹ
ᱵᱟᱹᱱᱤᱡ ᱵᱮᱯᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱵᱟᱫᱟᱞᱛᱮ᱾

(᱒)
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱳ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
ᱵᱮᱣᱨᱟ ᱚᱞᱚᱜᱼᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱮᱱᱟ
ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱞᱮᱱᱟ᱾
ᱯᱩᱬ ᱥᱟᱠᱟᱢᱨᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱢᱮᱫᱼᱫᱟᱜᱛᱮ ᱞᱚᱦᱚᱫ ᱮᱱᱟ᱾
ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱫᱚᱭ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱚᱞᱼᱟ᱾
ᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ
ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ
ᱚᱱᱟ ᱜᱷᱟᱸᱥ ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ
ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ
ᱚᱱᱟ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱪᱟᱹᱴᱟᱹᱱᱤᱨᱮ᱾

ᱟᱨ ᱵᱟᱝ, ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱟᱭᱟ
ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
ᱟᱯᱬᱮᱭᱟᱜ ᱟᱛᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ᱾

ᱨᱟᱦᱟᱣᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱡᱟᱝᱜᱟ
ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱟᱲᱟᱢᱛᱮ
ᱵᱷᱟᱹᱵᱤᱭᱮᱫᱼᱟᱭ ᱫᱟᱱᱟᱝᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱸᱦᱟᱭᱜᱮ
ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ
ᱵᱟᱝᱠᱳ ᱪᱟᱪᱳ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ
ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨᱛᱮ᱾

ᱛᱮᱸᱜᱳ ᱛᱷᱤᱨᱮᱱᱟᱭ ᱫᱟᱜ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱟᱲᱮᱨᱮ
ᱧᱮᱞᱮᱫᱟᱭ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ
ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱥᱟᱹᱢᱩᱫᱽ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ᱾
ᱦᱮᱞᱠᱟᱣ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱡ ᱥᱳᱨᱛᱮ
ᱩᱥᱩᱞ ᱩᱥᱩᱞ ᱰᱷᱮᱹᱣ᱾

ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱱᱟᱠᱷᱟᱨᱮ
ᱦᱟᱺᱥᱩᱨᱮᱱᱟᱭ ᱥᱤᱧ ᱵᱳᱝᱜᱟ᱾
ᱡᱩᱨᱤᱡᱚᱛᱟᱠᱳ ᱥᱮᱴᱮᱨᱞᱮᱱ
ᱜᱟᱹᱨᱩᱢ ᱜᱟᱹᱨᱩᱢ ᱥᱟᱹᱢᱩᱫᱽ ᱧᱮᱧᱮᱞ
ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱳ ᱨᱩᱭᱟᱹᱲᱮᱱᱟ᱾
ᱮᱥᱠᱟᱨᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱤᱲᱤᱧᱟᱠᱟᱫ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱞᱮᱠᱟ
ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱦᱟᱹᱯᱤᱭᱮᱱᱟᱭ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱮᱥᱠᱟᱨ
ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱪᱚᱴᱨᱮ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱤᱯᱤᱞ ᱮᱸᱜᱮᱞ ᱞᱟᱛᱟᱨ᱾

ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮᱫᱟᱭ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱟᱨᱮ ᱜᱟᱛᱮ
ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤ ᱨᱟᱦᱞᱟ ᱢᱟᱹᱭᱼᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ᱾
ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱩᱯᱩᱞᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱯᱟᱹᱦᱩᱲ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ᱾

ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱦᱮᱡ ᱟᱭᱠᱟᱱᱟ
ᱯᱟᱜᱽᱞᱟ ᱦᱚᱪᱚ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱱᱫᱟ
ᱪᱚᱨᱚᱠ ᱯᱳᱨᱟᱭᱱᱤ ᱵᱟᱦᱟ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
ᱥᱤᱱᱟᱹᱢ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱩᱭᱞᱤ ᱪᱮᱬᱮ ᱟᱲᱟᱝ᱾
ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱩᱴᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱨᱮᱡ
ᱟᱨ ᱥᱟᱹᱨᱫᱤ ᱥᱮᱹᱛᱳᱝ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱵᱮᱲᱟ
ᱵᱟᱹᱨᱩ ᱩᱢᱩᱞ ᱦᱮᱢᱟᱞᱨᱮ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱛᱚᱨᱟ
ᱤᱠᱤᱞ ᱥᱤᱠᱤᱞ ᱠᱷᱤᱞᱰᱩ ᱮᱱᱮᱡ᱾

ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱠᱚᱭᱦᱚᱸ ᱚᱠᱚᱭᱨᱮᱱ
ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟᱠᱤᱱ᱾

ᱨᱟᱦᱞᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱩᱯᱩᱞᱟᱹᱲ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫᱼᱮ ᱢᱚᱱᱥᱩᱵᱟᱹ ᱠᱮᱫᱼᱟ,ᱼ
ᱜᱮᱥᱟᱭ ᱥᱟᱥᱟᱭ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹᱠᱳ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ
ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱚᱲᱟᱢ
ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱦᱟᱯᱮᱱᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱛᱟᱺᱝᱜᱤᱨᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱠᱷᱟᱱ᱾

ᱤᱱᱟᱹᱛᱟᱭᱱᱚᱢ
ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ
ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱚᱞ ᱟᱨ ᱚᱞ᱾

ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤᱼ
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱪᱮᱫᱼᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ?
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱪᱮᱫᱼᱮ ᱚᱞ ᱠᱮᱫᱼᱟ??

ᱡᱟᱸᱦᱟᱛᱤᱱᱨᱮ ᱚᱴᱟᱜ ᱞᱮᱫᱟᱭ ᱯᱩᱛᱷᱤ
ᱨᱟᱦᱞᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱥᱟᱱᱟᱞᱮᱫᱮ ᱩᱛᱤᱥᱩᱛᱤ᱾
ᱟᱨ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱵᱮᱲᱟᱠᱳᱨᱮ
ᱠᱟᱹᱠᱭᱟᱹᱣᱟᱛᱮᱭ ᱢᱮᱢᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ
“ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱮᱢᱟᱭᱯᱮ ᱱᱩᱭ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ᱾”
ᱼᱚᱠᱚᱭ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ?
ᱛᱤᱱᱟᱹᱜᱼᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱟᱠᱟᱫᱼᱟ?

ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱮ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ
ᱡᱟᱸᱦᱟᱭᱠᱳ ᱠᱩᱠᱞᱤᱭᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾
ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱜᱚᱫ ᱠᱮᱫᱼᱟᱭ,ᱼ ᱤᱧᱜᱮ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ
ᱤᱧ, ᱤᱧ ᱫᱚ ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ ᱪᱟᱱᱟᱪ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱢᱤᱱᱟᱹᱧᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱤᱛᱳᱜ
ᱠᱤᱭᱟᱹ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱟᱲᱮᱨᱮ
ᱢᱟᱛᱠᱚᱢ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱞᱟᱛᱟᱨᱨᱮ᱾

ᱼᱳ ᱦᱮᱸ, ᱩᱨᱩᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱛᱮ ᱚᱠᱛᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟ
ᱟᱢᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ,
ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ ᱫᱚ ᱫᱩᱯᱩᱞᱟᱹᱲ ᱞᱮᱫᱼᱟᱢ ᱨᱟᱦᱞᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ
ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱟᱢ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱡᱚᱲ ᱡᱩᱨᱤᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮ᱾
ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟᱢ
ᱚᱱᱟᱛᱮᱜᱮ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱵᱟᱹᱧ ᱳᱨᱳᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱢᱠᱟᱱ᱾
ᱱᱚᱣᱟᱠᱳ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱛᱤᱥ ᱫᱚ ᱟᱢᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱱ
ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱢᱤᱪᱷᱟᱹᱜᱮᱭᱟ ᱯᱟᱞᱮᱱ᱾
ᱼᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱛᱮ
ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱦᱟ; ᱤᱱᱟᱹᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱝ᱾

(᱓)
ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱱᱫᱳ ᱦᱳᱭᱮᱱᱟ
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱚᱲᱟᱜᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱮᱭᱟ
ᱯᱟᱧᱡᱟᱠᱳ ᱳᱰᱳᱠᱮᱱᱟ
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ᱾
ᱟᱛᱳ ᱴᱚᱞᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱯᱩᱲᱥᱤ ᱯᱮᱲᱟ ᱯᱟᱺᱦᱬᱟᱹ
ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮᱦᱮᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱬ ᱯᱟᱧᱡᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ
ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟᱠᱳ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱭᱟᱹ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟᱛᱮ
ᱧᱮᱞᱮᱫᱼᱟᱠᱳ ᱠᱷᱚᱫᱮ ᱢᱟᱛᱠᱚᱢ ᱫᱟᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ᱾
ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨᱨᱮ
ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ
ᱧᱩᱨ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ
ᱠᱷᱮᱛ ᱟᱲᱮ ᱫᱟᱱᱟᱝ᱾
ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱛᱤ ᱨᱮᱭ ᱪᱩᱯᱩᱫ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ
ᱵᱟᱨᱜᱮᱞ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ᱾
ᱚᱱᱟᱫᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ
ᱯᱟᱱᱛᱮᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ
ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱨᱩᱭᱟᱹᱲᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱣᱫᱮᱭᱟ᱾

ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ
ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱧᱩ ᱵᱩᱞᱠ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ
ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱚᱸᱭ ᱯᱷᱚᱨᱚᱣᱟᱠᱟᱱ
ᱵᱟᱝᱫᱚ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱡᱟᱞᱟ
ᱵᱟᱝᱫᱚ ᱵᱮᱡᱟᱨ ᱡᱟᱞᱟ
ᱵᱳᱛᱳᱞᱛᱮ ᱢᱚᱞᱚᱝᱼᱮ ᱠᱚᱴᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ
ᱵᱟᱝᱫᱚᱭ ᱵᱤᱱᱫᱟᱹᱲ ᱟᱠᱟᱱ᱾

ᱜᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮᱫᱠᱳ ᱟᱹᱜᱩ ᱨᱩᱭᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱚᱲᱟᱜ;
ᱵᱩᱞ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱪᱮᱴᱷᱟᱭᱮᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ
ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱨᱩᱭᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫᱼᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟᱠᱳ ᱦᱚᱞᱟᱱᱟᱜ᱿

(᱔)
“ᱨᱟᱹᱢᱩ ᱞᱚᱵᱟ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ
ᱨᱟᱹᱢᱩ ᱞᱚᱵᱟ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ
ᱵᱳᱝᱜᱟᱜᱮ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱠᱤᱱ᱾”
ᱼᱱᱚᱝᱠᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧᱛᱮ
ᱢᱤᱫ ᱟᱡᱚᱫᱤᱭᱟᱹᱨᱮᱱ
ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟ
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱪᱷᱟᱴᱠᱟ᱾
ᱩᱭᱩᱝ ᱠᱟᱛᱮᱫᱼᱮ ᱧᱮᱞᱠᱮᱫᱼᱟ
ᱚᱲᱟᱜᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ
ᱚᱱᱟᱛᱮ
ᱮᱠᱟᱞ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱟᱪᱟᱛᱮᱭ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱᱟ
ᱨᱟᱪᱟᱨᱮ ᱵᱤᱞ ᱛᱮᱦᱮᱸᱠᱟᱱ
ᱯᱟᱨᱠᱚᱢᱨᱮᱭ ᱫᱩᱲᱩᱵᱼᱮᱱᱟ᱾

ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱥᱮᱫ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱷᱩᱨᱟᱹᱣᱮᱱᱟᱭ ᱢᱮᱢᱮᱱ,
“…ᱹᱹᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ…ᱹᱹᱚᱞᱚᱜ ᱠᱚᱲᱟ
…ᱹᱹᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱪᱷᱩᱰᱟᱹᱨ᱾
ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ…ᱹᱹ᱾
ᱵᱟᱝ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ,
ᱚᱠᱛᱚ ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ
ᱪᱟᱱᱫᱳᱭ ᱧᱮᱧᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ
ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ
ᱢᱟᱪᱮᱫᱼᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ
ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲᱨᱮᱱ᱿
ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨᱦᱚᱸ
ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱟᱭᱟ
ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱚᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱨᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮᱫ᱿”
ᱟᱨᱦᱚᱸ
ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱵᱟᱵᱟ
ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜ
ᱟᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱫᱟᱲᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ
ᱟᱡᱜᱮ ᱦᱟᱯᱮᱱᱼᱮ ᱠᱷᱮᱯᱟᱜ᱿
ᱚᱱᱟᱠᱳ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱫᱚᱭ ᱳᱰᱳᱠ ᱥᱮᱱ ᱮᱱᱟ᱿

(᱕)
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱟᱫᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱼᱟᱼ,
ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜᱨᱮ ᱫᱤᱥᱳᱢ ᱡᱟᱠᱟᱛᱨᱮ
ᱪᱮᱫ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱮᱫᱠᱳ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ
ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ
ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱞᱮᱫᱼᱟ᱾

ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱵᱟᱹᱦᱩ
ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱪᱟᱱᱫᱳᱨᱮᱱ
ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱳᱭ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ
ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜᱨᱮ
ᱤᱨᱤᱞ ᱠᱚᱲᱟ, ᱵᱟᱦᱧᱟᱨ ᱠᱚᱲᱟ
ᱛᱟᱞᱟ ᱧᱤᱱᱫᱟᱹᱠᱳ ᱵᱚᱞᱚ ᱞᱮᱱᱟ᱾

ᱩᱱᱨᱮ,
ᱮᱱᱦᱚᱸ
ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟᱛᱮ,
ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱴᱷᱮᱱ᱾
ᱪᱮᱫᱟᱜᱥᱮ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ
ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾
ᱩᱱᱨᱮ
ᱟᱛᱳ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱜᱮᱵᱟᱝ ᱪᱮᱫᱟᱜ
ᱯᱮ ᱜᱮᱥᱟᱭᱠᱳ ᱯᱷᱩᱨᱟᱹᱱ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ᱾
ᱼᱚᱱᱟᱫᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ
ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱞᱮᱫᱼᱟ᱾

ᱨᱟᱭᱜᱚᱧᱡᱽ, ᱥᱩᱥᱩᱱᱤᱭᱟᱹ, ᱡᱷᱟᱲᱜᱟᱨᱟᱢ, ᱵᱟᱱᱫᱳᱭᱟᱱ ᱜᱚᱴᱟᱜᱮᱛᱚ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱡᱟᱹᱛ ᱵᱩᱦᱤᱱᱜᱮᱛᱚ
ᱵᱷᱟᱝᱠᱟᱬᱟ ᱴᱷᱮᱱᱠᱳ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟᱠᱟᱱᱟ
ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱳᱱᱠᱳ ᱠᱟᱹᱭᱫᱷᱤ
ᱵᱟᱝᱠᱳ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱟᱥᱮᱛ᱾
ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫᱟᱜ?
ᱚᱱᱟᱫᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ
ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱞᱮᱫᱼᱟ᱾
ᱪᱮᱫᱟᱜᱥᱮ,
ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱼᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱼᱮ
ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱿
ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟ
ᱵᱟᱨ ᱜᱮᱟᱥᱭ ᱢᱤᱫ ᱜᱮᱞ ᱥᱟᱞ
ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ,
ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲᱷᱨᱮ
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱡᱮᱨᱮᱫ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱰᱤᱵᱟᱹ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ᱿

ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱵᱟᱵᱟᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ
ᱚᱞ ᱠᱮᱫᱼᱟᱭ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱯᱟᱹᱨᱤ
“…ᱹᱹᱥᱟᱱᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱹᱥᱟᱹᱢᱞᱟᱹᱛ
ᱞᱟᱥᱮᱨᱢᱮ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ
ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱠᱟᱺᱛ᱾
ᱫᱩᱠᱷ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱥᱩᱠ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱭ
ᱥᱩᱠ ᱠᱩᱠᱢᱩᱭᱟᱛᱮᱫ
ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ ᱟᱞᱚᱢ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱟᱭ᱿
ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱛᱚᱵᱮᱭᱟᱱᱟᱜᱼᱮᱢ ᱡᱚᱢ
ᱟᱞᱚᱢ ᱦᱟᱹᱯᱤᱫᱽ ᱛᱟᱢᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱛᱤ ᱡᱚᱡᱚᱢ᱿
ᱚᱞᱢᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱨᱚᱲᱢᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱟᱧᱡᱚᱢᱢᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱜᱢᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱜᱚᱜ ᱠᱟᱛᱟᱢ ᱜᱩᱱ
ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱠᱟᱛᱟᱢ ᱢᱟᱹᱱ᱾
ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱠᱷᱟᱴᱚᱭᱟ
ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱟᱞᱚᱢ ᱛᱤᱨᱩᱵᱟ
ᱟᱞᱚᱢ ᱦᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱟᱪᱠᱟ
ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱟᱦᱞᱟ
ᱟᱢᱜᱮᱢ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟᱱ
ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
ᱟᱞᱚᱢ ᱟᱹᱠᱩᱞᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱵᱤᱠᱳᱞᱟ ᱡᱤᱣᱤ
ᱟᱞᱚᱢ ᱟᱹᱲᱤᱥᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱠᱟᱺᱦᱤᱥᱟ ᱡᱤᱣᱤ
ᱛᱟᱹᱝᱜᱤᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱢᱮ
ᱥᱟᱦᱟᱣᱟᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨᱢᱮ᱾
ᱩᱫᱩᱲ ᱫᱷᱩᱯᱩᱲ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱡᱤᱣᱤ ᱢᱤᱪᱷᱟᱹ
ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱞᱚᱢ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ᱾
ᱱᱟᱞᱦᱟ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱᱫᱚ
ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱦᱟᱯᱮᱱᱼᱮᱢ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ
ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱᱫᱚ
ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹ ᱦᱟᱯᱮᱱᱼᱮᱢ ᱩᱪᱟᱹᱲ᱿
ᱟᱞᱚᱢ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤᱜᱼᱟ ᱟᱯᱬᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ
ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱪᱟᱱᱫᱳᱭ ᱠᱚᱭᱚᱜᱼᱟᱢ᱾
ᱟᱞᱚᱢ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤᱛᱚᱜ ᱟᱢᱫᱚ ᱮᱥᱠᱟᱨ
ᱟᱞᱚᱢ ᱚᱱᱦᱮᱞᱟᱭ ᱥᱟᱫᱷ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ᱾
ᱪᱮᱫᱟᱜᱥᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ
ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱜᱜᱮᱠᱤᱱ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ᱾”
ᱟᱛᱳ ᱯᱮᱲᱟ ᱫᱤᱥᱳᱢ ᱯᱮᱲᱟᱠᱳ ᱴᱷᱮᱱ
ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱪᱟᱞᱛᱮ ᱪᱟᱯᱟᱞᱛᱮ
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱠᱳ ᱡᱚᱴᱟᱣᱟᱫᱮᱭᱟ
ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱡᱩᱨᱤ ᱜᱟᱛᱮ᱿
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱟᱭᱟ
ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱜᱩᱛᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱛᱮ
ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱯᱟᱨᱚᱢᱨᱮ
ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ᱿
ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ
ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱮ ᱫᱷᱩᱨᱟᱹᱣᱮᱱᱟ
ᱪᱮᱫᱼᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ?

ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮᱫᱼᱟᱭ
ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱵᱟᱹᱦᱩᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮᱫᱼᱟᱭ
ᱨᱟᱭᱜᱚᱧᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮᱫᱼᱟᱭ
ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ, ᱵᱟᱱᱫᱳᱭᱟᱱ ᱟᱨ
ᱥᱩᱥᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ᱾
ᱫᱤᱥᱳᱢᱨᱮ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ
ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ᱾
ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱠᱳ ᱥᱟᱥᱮᱛ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ
ᱨᱟᱡᱽ ᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱭᱟᱹᱡᱟᱹᱨᱤᱛᱮ
ᱨᱟᱡᱟ ᱨᱟᱹᱱᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱢᱚᱠᱛᱮ
ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱵᱟᱝ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱿
ᱪᱮᱫᱟᱜᱥᱮ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹᱠᱳ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ
ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱟᱸᱛᱟᱠ ᱦᱚᱲ
ᱟᱨ ᱟᱡ ᱠᱷᱟᱱᱫᱚ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱜᱟᱸᱛᱟᱠ᱾
ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ
ᱳᱱᱠᱳ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱟᱸᱛᱟᱠ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ
ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ
ᱢᱤᱫ ᱵᱤᱛᱟᱹ ᱵᱚᱦᱚᱜᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱜᱟᱸᱛᱟᱠ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ
ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ
ᱯᱮ ᱢᱚᱠᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ᱿

ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱜᱟᱸᱛᱟᱠ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ
ᱵᱤᱪᱠᱚᱢ ᱵᱟᱝᱠᱳ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜᱼᱟ
ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱚᱥᱟᱹᱱᱛᱤ᱾
ᱥᱟᱱᱟᱠᱚᱣᱟ ᱥᱩᱞᱩᱠᱨᱮ, ᱥᱩᱯᱩᱞᱩᱠᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ
ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱯᱩᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱨᱮᱥ
ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱩᱢᱩᱞᱨᱮ᱿

ᱠᱟᱞᱤᱨᱟᱢ ᱢᱩᱨᱢᱩᱼᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱫᱚ ”ᱯᱳᱨᱟᱭᱱᱤ ᱢᱟᱹᱭ” ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤᱨᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱿

ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱟ.ᱫᱤᱵᱟ.ᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱤᱥᱟ. ᱠᱟᱛᱮ

ᱜᱩᱨᱟ.ᱭ ᱠᱤᱥᱠᱩ

ᱟ.ᱫᱽᱼᱵᱩᱱᱭᱟ.ᱫᱽ ᱟᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱢ
ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱨᱮ?
ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱢᱮᱥᱮ ᱱᱟᱜᱟᱢ
ᱦᱚ ᱦᱚ ᱟᱢᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱨᱮ ᱾

ᱟᱢ ᱫᱚ ᱟ.ᱫᱤᱢ
ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱟᱢ ᱢᱤᱫ ᱪᱷᱮᱫᱟᱢ,
ᱨᱮᱡ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ
ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱠᱟ.ᱠᱷᱩᱣᱟ. ᱠᱩᱰᱤ ᱜᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ
ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱥᱤᱭᱩᱜ, ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱼᱟᱢ ᱦᱟᱥᱟ ᱢᱟᱜ
ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚᱭᱞᱟ ᱠᱷᱟᱫᱟᱱ,
ᱞᱟ ᱚᱸᱰᱳᱠ ᱦᱤᱨᱟ. ᱛᱟᱱᱟᱜ
ᱨᱮᱞ ᱠᱳᱰᱳᱨ ᱥᱟᱢᱟᱱᱚᱢ
ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱚᱠᱚᱡ ᱥᱟᱠᱲᱟᱜ,
ᱵᱟᱨ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜ ᱨᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱠᱩᱥᱟᱞ ᱫᱟᱜ
ᱤᱱᱟ. ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱢᱫᱚᱢ ᱟᱫᱟᱜ,
ᱫᱟᱜᱽ ᱫᱟᱠᱟᱢ ᱫᱮᱭᱟ ᱠᱟᱜ
ᱞᱚᱦᱚᱢ ᱞᱟᱜᱤᱫᱼᱮᱢ ᱞᱟᱦᱟᱜ
ᱜᱷᱟᱸᱡᱽᱞᱚᱝ ᱯᱟᱨᱠᱚᱢᱨᱮᱢ ᱞᱟᱴᱷᱟᱜ
ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱢᱮ.ᱨᱮ.ᱞ ᱢᱮ.ᱨᱮ.ᱞ ᱠᱚᱭᱚᱜ
ᱟᱨ ᱢᱟᱭᱟᱢᱜᱮᱢ ᱫᱚᱭᱚᱜ,
ᱛᱤᱼᱡᱟᱸᱜᱟ ᱞᱟᱠᱟᱲ ᱞᱩᱠᱩᱲ
ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱢ ᱴᱷᱩᱸᱴᱢᱩᱬ᱾

ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱩᱸᱵᱟ. ᱠᱩᱲᱭᱟ. ᱚᱲᱟᱜ
ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱨᱮᱨᱮᱡ ᱠᱚ ᱠᱮᱠᱲᱮᱜ,
ᱟᱢ ᱞᱟᱜᱟ ᱞᱟ.ᱜᱤᱫ ᱟ.ᱱᱟ.ᱨᱤ
ᱪᱷᱩᱴᱟ.ᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱳᱨᱮᱯᱟᱨᱤ᱾

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱟ.ᱭᱨᱤ
ᱵᱚᱞᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟ.ᱨᱤ,
ᱜᱮᱞᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱮᱢᱟᱠᱟᱫᱠᱚ ᱫᱷᱚᱱ ᱫᱩᱨᱤᱵᱽ
ᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱜᱩᱨᱤᱵᱽ,
ᱵᱟᱱᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱠᱟ.ᱡᱛᱟᱞᱟᱝ ᱫᱷᱮᱡᱽ
ᱱᱤᱛ ᱟᱢᱟᱜ ᱦᱟᱥᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱨᱟᱡᱽ᱾

ᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱵᱟᱱᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱫᱟᱣ
ᱦᱟᱥᱟ ᱢᱟᱴᱤ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱡᱳᱜᱟᱣ ᱾
ᱟᱢ ᱜᱮ ᱟᱫᱤᱢ ᱡᱟᱛᱤᱼᱼ
ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱩᱯᱼᱡᱟᱛᱤ᱾

ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱟ.ᱫᱽ ᱵᱟ.ᱭᱦᱟ.ᱲ
ᱦᱩᱲᱩ ᱜᱮ.ᱞᱮ. ᱛᱟᱸᱦᱟᱲ ᱵᱤᱸᱦᱟ.ᱲ ᱼᱼ
ᱮᱨᱟᱢ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟᱢ, ᱪᱩᱯᱩᱫ ᱦᱩᱲᱩ ᱜᱟ.ᱪᱷᱤ ᱤᱨᱟᱢ
ᱟᱢ ᱞᱟ.ᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱤᱸᱥᱟ.ᱲ ᱞᱟᱜᱤᱫᱽ᱾
ᱢᱟᱥᱮ ᱟᱫᱤᱢ ᱫᱤᱥᱟ.ᱭ ᱢᱮ
ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱪᱮᱫᱽ?

ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱚᱠᱛᱚ ᱦᱮᱱᱟᱜ
ᱡᱟ.ᱯᱤᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱵᱷᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ
ᱚᱞᱚᱜ ᱟ.ᱠᱤᱞ ᱢᱮᱫᱽ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ
ᱥᱳᱛᱳᱜ ᱢᱮᱭᱟᱭ ᱪᱤᱨᱜᱟ.ᱞ᱾

ᱫᱷᱟ.ᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱟ.ᱫᱤᱵᱟ.ᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟ
ᱫᱮᱞᱟ ᱮᱫᱟᱭ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ, ᱼᱼ
ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱡᱟ.ᱯᱤᱫ ᱛᱷᱤᱨ
ᱟᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱟ.ᱭᱫᱟ.ᱨ ᱨᱩᱣᱟ.ᱲᱟᱵᱚ ᱜᱷᱤᱲ ᱜᱷᱤᱲ᱾
ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ,—
ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱭᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱡᱩᱫᱟ.ᱜᱮᱭᱟ
ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱟ.ᱜᱮᱭᱟ
ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱟᱞᱮᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟᱞᱮᱯᱮ
ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱥᱟ ᱢᱟᱴᱤ ᱮᱢᱠᱟᱛᱟᱞᱮᱯᱮ᱾
ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮᱞᱮ ᱦᱩᱞ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱳ
ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮᱞᱮ ᱦᱩᱞ ᱜᱮᱭᱟ᱾᱾

জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হলেন ভারতের জলবায়ু কর্মী অর্চনা সোরেং

ভারতের এক জলবায়ু কর্মী অর্চনা সোরেং। তিনি মুম্বাইয়ের নিয়ন্ত্রক টাটা সামাজিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট (টিআইএসএস)-এ পড়াশোনা করেছেন এবং প্রাক্তন টিআইএসএস ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি। অর্চনা সোরেংকে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস তার নতুন উপদেষ্টা দলের কাছে নামকরণ করেছেন, যা তরুণ নেতাদের সমন্বিত করে যারা ক্রমবর্ধমান জলবায়ু সংকট মোকাবেলার জন্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাধান প্রদান করবে।

অর্চনা সোরেং বিশ্বব্যাপী ছয়জন তরুণ জলবায়ু নেতার সাথে যোগ দিলেন যাদেরকে গুতেরেস বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে তার নতুন যুব উপদেষ্টা গ্রুপে নাম দিয়েছেন।
সোরেং “উকিল ও গবেষণায় অভিজ্ঞ এবং তিনি বা তিনি আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোর এবং সাংস্কৃতিক অনুশীলন দলিল, সংরক্ষণ এবং প্রচারের জন্য কাজ করছেন,” সোমবার এক বিবৃতিতে জাতিসংঘ জানিয়েছে।


অর্চনা সোরেং বলেছেন “আমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের অনুশীলনের মাধ্যমে যুগে যুগে বন এবং প্রকৃতি রক্ষা করছেন। এখন জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় আমরা প্রথম সারির হয়ে উঠি,”


১৮ থেকে ২৮ বছর বয়সের এই তরুণ কর্মীরা জাতিসংঘের প্রধানকে ক্রমবর্ধমান জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় বৈশ্বিক পদক্ষেপ ও উচ্চাভিলাষকে ত্বরান্বিত করার বিষয়ে নিয়মিত পরামর্শ দেবেন।


এই ঘোষণায় আরও তরুণ নেতৃবৃন্দকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিকল্পনার প্রক্রিয়াগুলিতে আনার জন্য জাতিসংঘের একটি প্রতিস্থাপনের প্রচেষ্টা চিহ্নিত করা হয়েছে, কারণ জাতিসংঘ COVID-19 পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে জলবায়ু পদক্ষেপকে সংগঠিত করতে কাজ করে।

“আমরা একটি জলবায়ু জরুরী সময়ে। আমাদের কাছে আপনার সময়ের প্যাশ নেই,” গুতেরেস উপদেষ্টা গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার ঘোষণাকারী একটি ভিডিও চলাকালীন বলেছিলেন।

তিনি বলেন, “এখনই আমাদের জরুরি পদক্ষেপ প্রয়োজন – COVID-19 থেকে আরও ভালভাবে পুনরুদ্ধার করতে, অন্যায় ও অসমতা মোকাবিলা করার জন্য এবং জলবায়ু বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য।

গুতেরেস বলেছেন, এনারা জলবায়ু কর্মের প্রথম সারিতে রয়েছে।

“এজন্য আমি আজ বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে আমার যুব উপদেষ্টা গ্রুপ চালু করছি – দৃষ্টিভঙ্গি, ধারণা এবং সমাধান সরবরাহ করতে যা আমাদের জলবায়ু অনুপাতের অনুপাতে সহায়তা করবে।

জাতিসংঘ জানিয়েছে যে, বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত সেক্রেটারি-জেনারেলের যুব পরামর্শদাতার সদস্যরা ছোট ছোট দ্বীপরাষ্ট্র হিসাবে সমস্ত অঞ্চল থেকে আসা যুবক-যুবতীদের বিভিন্ন মতামত উপস্থাপন করে। তারা বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে বিজ্ঞান থেকে শুরু করে কমিউনিটি জড়োকরণ, উদ্যোক্তা থেকে রাজনীতিতে এবং শিল্প থেকে সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছে।

এই গ্রুপের প্রাথমিক সাত সদস্যের মধ্যে একজনকে মহাসচিব হিসেবে স্পষ্ট ও নির্ভীক পরামর্শ দেওয়ার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে, জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপের বিষয়ে হিসাব রাখতে সরকার ও সংস্থার নেতাদের বহন করার তীব্র জরুরিতার সময়ে।

এই গ্রুপের অন্য নির্বাচিত সদস্যরা হলেন সুদানের জলবায়ু কর্মী নিসরীন এলসাহিম, ফিজির আর্নেস্ট গিবসন, আঞ্চলিক যুব-নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন নেটওয়ার্ক, মোল্দোভা-র যুব অর্থনীতিবিদ ভ্লাদিস্লাভ কাইম।

আমাদের মধ্যে সোফিয়া কিয়াননি যিনি দেশব্যাপী ধর্মঘট সংগঠিত করতে সহায়তা করেছেন এবং তিনি হলেন যে আন্তর্জাতিক অলাভজনক জলবায়ু কার্ডিনালসের প্রতিষ্ঠাতা পিতা, জেনারেশন ক্লাইমেট ইউরোপের প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়ক এবং যুব ও পরিবেশ ইউরোপের মুখপাত্র, ফ্রান্সের নাথান মেটেনিয়ার এবং আইনজীবী এবং ব্রাজিলের মানবাধিকার রক্ষক পালোমা কস্তা।

গ্রুপটির প্রতিষ্ঠা গত বছরের সফল যুব জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনে তৈরি করে – প্রথমবারের মতো সেক্রেটারি-জেনারেল পুরোপুরি জলবায়ু কর্মে নিবেদিত শিশুদের জন্য একটি শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করে।

শীর্ষ সম্মেলনটি বিশ্বব্যাপী মঞ্চে তাদের সমাধানগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য এবং বিশ্বনেতাদের কাছে একটি স্বচ্ছ বার্তা দেওয়ার জন্য প্রায় ১৪০ টি দেশ থেকে এক হাজারেরও বেশি তরুণ জলবায়ু চ্যাম্পিয়নকে একত্রিত করেছে: জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় আমাদের এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে। এই উদ্যোগটি জাতিসংঘের যুব কৌশলগুলির জন্য সেক্রেটারি-জেনারেলের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য করা হয়েছে, যা সেপ্টেম্বর 2018 এ চালু হয়েছিল।

National Education Policy 2020

The central government of India is changing the education system of the country. Cabinet Committee of Central government has finally approved New National Education Policy 2020. This new policy will pave the way for transformational reforms in school and higher education in the country.

The new plan of the central government is that there will be no new board exams in 10th and 12th classes. 5 + 3 + 3 + 4 method is being brought instead. Primary is also being brought under the school here. First class and second class are being kept in pre-primary. This is called a foundation course; For ages 3 to 8 years, the foundational stage has been suggested. The multi-level play activity based learning would include 3 years at anganwadi’s, pre-school or as commonly called play schools and the kindergarten classes catering to ages 3 to 6. In addition to this, the grades 1 and 2 or classes 1 and 2 for students of ages 6 to 8 would also be added. Thus 3 years of pre-school to KG and 2 years of Class 1st & 2nd would total it to 5 years of education. The focus would be on development of language skills and teaching by play based and activity based curriculum.

Preparatory Stage: This is for ages 8 to 11 or classes 3 to 5. The focus would shift to play, discovery and activity based and interaction classroom learning. The focus till this stage would remain on development of language and numeracy skills, in accordance with the cognitive development of a child. Medium of instruction till Grade 5 would be home language or mother tongue or local language. Three languages would be taught to all students – and states would decide which ones.

Middle Stage: Referring to the classes 6 to 8, the new structure aims at transforming the pedagogy from the existing system to a more experiential learning in the sciences, mathematics, arts, social sciences and humanities. Focus would be on critical learning objectives and not on rote learning.

and a stage is being set for ninth to twelfth grades. This is called the secondary stage. The changes suggested at this stage include a multidisciplinary study where students would be able to pick and choose any set of subjects from the available structure. The focus would be on greater critical thinking and flexibility, allowing the child to pick subjects as per their interests – even technical and arts.

In this new curriculum, from ninth to twelfth class, 40 subjects have to be tested in 4 years. Some of these exams will be taken by the board and the rest will be taken by the school. This four-year course will be multi-disciplinary; That means students will be able to choose the subject of their choice.

The course for those who will do research in higher education will be 4 years. No need to MPhil. Certificates will be awarded after each year at the undergraduate level. Diploma will be given after the second year. Graduation certificate will be given after the third and fourth year.

The election manifesto of the BJP government at the Center was a reform of the education system. A committee was formed. The committee was headed by K Kasturirangan, former chairman of ISRO. Last year, the committee submitted the proposal to Union Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriwal. The draft proposal has been approved by the Union Cabinet and the Union Ministry of Human Resource Development was renamed the Ministry of Education, said Minister Ramesh Pokhriwal.

লৗওড়িয়ৗ ᱞᱟᱹᱣᱲᱤᱭᱟᱹ

– ᱥᱚᱧᱡᱤᱵᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ

ᱚᱛᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱼ, ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱥᱮᱹᱢᱤᱥᱴᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱯᱳᱹᱭᱞᱳ ᱠᱞᱟᱥ᱾ ᱦᱟᱞᱮᱜᱮ ᱵᱤᱱᱤᱰᱠᱳ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱟᱠᱟᱱᱛᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱠᱳ ᱨᱟᱣᱟᱞᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱢ ᱫᱚ ᱯᱨᱮᱡᱮᱱᱴ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱚᱛᱚᱵᱠᱳ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱩᱢᱛᱮᱭ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱢᱮᱢ ᱵᱚᱞᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱳ ᱥᱮᱴᱮᱨᱟᱠᱟᱱ ᱟᱞᱮ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹᱠᱳᱞᱮ ᱛᱮᱸᱜᱳᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱢᱮᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱛᱟ, ᱯᱚᱛᱚᱵᱠᱳ ᱴᱮᱹᱵᱤᱞ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫᱼᱟ᱾ ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱳ ᱫᱩᱲᱩᱵᱼᱮ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ᱾ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱛᱮᱸᱜᱳ ᱨᱮᱜᱮᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ᱾
ᱹᱹᱹᱹᱹᱜᱮᱞ ᱢᱤᱫ ᱨᱳᱞ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ?
ᱵᱚᱛᱚᱨᱥᱟᱛᱞᱟᱜ ᱛᱮᱸᱜᱳ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱼᱟ, “ᱢᱮᱢ, ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱜᱮᱞ ᱢᱤᱫ ᱨᱳᱞ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱛᱤᱧ᱾”
ᱢᱮᱢ ᱫᱩᱲᱩᱵᱼᱮ ᱢᱮᱛᱟᱫᱤᱧᱟᱹ᱾
ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱜᱷᱚᱴᱟᱣᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ᱾


ᱢᱮᱢ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱟᱲᱟᱝᱛᱮᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱼᱟᱼ,”ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱵᱤᱱᱤᱰᱯᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ? ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱪᱮᱫᱯᱮ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱮᱫᱼᱟ? ᱪᱮᱫ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱤᱧ ᱮᱢᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ? ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱮᱞᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟᱨᱮ ᱪᱮᱫᱯᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ?”
ᱟᱞᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹᱠᱳᱢᱟ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱥᱤᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱩᱰᱵᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ᱾ ᱤᱧ ᱥᱳᱨ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱚᱛᱛᱭᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱫᱪᱚᱭ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭᱪᱚᱹᱹᱹᱹᱹ! ᱩᱱᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱱᱟᱹᱰᱨᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱪᱟᱵᱟᱣᱟᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ᱾ ᱢᱚᱱᱮᱛᱤᱧ ᱢᱮᱱᱮᱫᱼᱟ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡᱠᱷᱟᱱ ᱢᱮᱢᱼᱟᱜ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱫᱚᱭ ᱪᱟᱵᱟᱠᱮᱫ ᱞᱮᱭᱟ᱾ ᱵᱤᱱᱤᱰᱢᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭᱜᱮᱧ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ᱾ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱜᱮᱭ ᱢᱮᱱᱮᱫᱼᱟ᱾ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱪᱮᱫ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱮᱨ ᱢᱚᱛᱚᱱ ᱵᱟᱝᱞᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱛᱮ?


ᱢᱮᱢᱼᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱠᱳ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱛᱟᱠᱮᱨ ᱮᱱᱟ ᱞᱳᱛᱳᱨ ᱨᱮᱼ,”ᱟᱯᱮ ᱤᱫᱤᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱩᱠᱢᱩᱧ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ᱾ ᱟᱯᱮᱜᱮ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱞᱟᱹᱣᱲᱤᱭᱟᱹ᱾ ᱟᱯᱮᱜᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ, ᱫᱤᱥ ᱦᱩᱫᱤᱥᱟᱱ ᱦᱚᱲ᱾ ᱟᱯᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱵᱟᱝᱯᱮ ᱦᱟᱢᱮᱹᱴᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱳᱭᱳᱜᱼᱟ?”
ᱢᱮᱢᱼᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱮᱱᱟ ᱡᱮᱹ, ᱟᱞᱮᱫᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱵᱟᱝᱞᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮᱜᱮ ᱢᱮᱢᱼᱟᱜ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱤᱧᱢᱟ ᱵᱚᱛᱚᱨᱛᱮᱧ ᱞᱟᱠᱟᱲ ᱞᱩᱠᱩᱲ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱡᱚᱢ ᱫᱟᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱡᱟᱢᱮᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ᱾ ᱟᱨ ᱪᱮᱫᱟᱜᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚᱥᱟ ᱫᱚ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ; ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱤᱧ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱳᱞ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱫᱚᱭ ᱠᱩᱞᱤ ᱟᱠᱟᱫᱤᱧᱟᱹ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱠᱩᱞᱤᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜᱜᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣᱤᱧᱟᱹ, ᱪᱮᱫᱟᱜᱥᱮ ᱡᱷᱟᱢᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ᱾ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱪᱟᱯᱚ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱼᱟ, “ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱢᱮᱢ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱵᱟᱝ ᱦᱳᱭᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮ?”
ᱢᱮᱢ ᱤᱧ ᱥᱮᱫ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮᱫᱼᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱼᱟ, “ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱳᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾”


ᱡᱟᱠ ᱵᱟᱵᱟ, ᱢᱟᱨᱟᱝᱵᱩᱨᱩᱼᱟᱜ ᱫᱟᱭᱟ ᱢᱟᱭᱟᱛᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱥᱟᱹᱱᱛᱤᱧᱚᱜ ᱤᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ᱾ ᱵᱳᱛᱚᱞᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱰᱷᱚᱠ ᱤᱧ ᱧᱩ ᱠᱮᱫᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱢᱮᱢ ᱫᱚᱭ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱮᱱᱛᱮ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱢᱠᱳᱭ ᱚᱴᱟᱜ ᱠᱮᱫᱼᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱢᱮᱢᱛᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱠᱷᱟᱱᱮᱠ ᱢᱟᱲᱟᱝᱜᱮ ᱡᱮᱹ, ᱟᱯᱮᱜᱮ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱞᱟᱹᱣᱲᱤᱭᱟᱹ᱾ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ᱾ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱤᱧ ᱢᱚᱛᱚ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱸᱜᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱦᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹᱠᱳ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱡᱮᱹ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱲᱞᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱞᱮᱜᱮ, ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱞᱟᱹᱣᱲᱤᱭᱟᱹ᱾

নিরমায়া জিওয়ীজুরি ᱱᱤᱨᱢᱟᱭᱟ ᱡᱤᱣᱤᱡᱩᱨᱤ

– ᱠᱟᱞᱤᱨᱟᱢ ᱢᱩᱨᱢᱩ

ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱢ ᱥᱮᱱᱼᱮᱱᱟ
ᱥᱚᱱᱮᱨ ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ?
ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱠᱮᱫᱼᱟ
ᱢᱟᱛᱠᱚᱢ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟ?


ᱵᱟᱝ,
ᱟᱢ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝᱼᱮᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ
ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱥᱳᱦᱟᱜᱽ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱮᱯᱮᱢ ᱪᱟᱯᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱪᱷᱟᱴᱠᱟᱨᱮ ᱜᱩᱲ ᱫᱟᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱛᱟᱞᱟ ᱚᱲᱟᱜᱛᱮ ᱦᱮᱢ ᱦᱚᱵᱚᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱫᱮᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱯᱩᱞᱟᱹᱲ
ᱟᱛᱳ ᱯᱮᱲᱟ ᱫᱤᱥᱳᱢ ᱯᱮᱲᱟᱣᱟᱜ ᱪᱚᱜ ᱪᱮᱨᱮᱡ᱾

ᱵᱟᱝ,
ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟᱠᱳ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱼᱮᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ
ᱟᱨ ᱛᱤᱥᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱼᱮᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧᱟ᱾

ᱛᱤᱥᱦᱚᱸ ᱡᱹᱱᱤᱡ ᱵᱟᱝᱜᱮᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧᱟᱼ,
ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱪᱟᱱᱫᱳᱨᱮᱱ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱳᱭᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽᱨᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱠᱤᱸᱥᱟᱹᱬ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
ᱦᱮᱨᱢᱮᱫ ᱫᱤᱯᱤᱞᱟᱛᱮ ᱧᱩ ᱫᱟᱜᱼᱮᱢ ᱜᱮᱢᱮᱨ ᱟᱹᱜᱩᱞᱮᱫᱼᱟ
ᱰᱟᱹᱰᱤ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ᱾
ᱟᱨᱮ ᱪᱟᱱᱫᱳ ᱜᱮᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱮᱱ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ
ᱢᱤᱨᱩ ᱵᱤᱴᱤᱭ ᱡᱟᱱᱟᱢᱮᱱ ᱚᱠᱛᱚ
ᱛᱤᱱᱟᱹᱜᱼᱮᱢ ᱨᱟᱜ ᱞᱮᱫᱼᱟ, ᱛᱤᱱᱟᱹᱜᱼᱮᱢ ᱠᱤᱠᱭᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱟ
ᱛᱚᱜᱚᱡ ᱰᱟᱴᱟᱣᱟᱛᱮ ᱢᱮᱫ ᱫᱟᱜ ᱟᱧᱡᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ
ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱨᱮ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱞᱮᱱᱟᱢ ᱟᱢᱦᱚᱸ “ᱟᱭᱳ”;
ᱟᱭᱳ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱧᱩᱢ ᱞᱮᱱᱟᱢ ᱱᱩᱭ ᱵᱤᱴᱤ ᱴᱷᱮᱱ᱾

ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱛᱚᱣᱟ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱥᱟᱹᱠᱤᱫᱚᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ
ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱥᱟᱨᱟ ᱵᱮᱲᱟ
ᱛᱟᱞᱟ ᱟᱫᱷᱟ ᱧᱤᱱᱫᱟᱹ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱮᱵᱷᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱡᱮᱸᱵᱮᱫ ᱟᱠᱟᱣᱫᱮᱭᱟᱢ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱟᱠᱟᱠᱤᱱ᱾
ᱨᱩᱣᱟᱹᱨᱮ ᱦᱟᱥᱳᱨᱮ ᱟᱸᱜᱟᱣᱟᱠᱟᱫᱼᱟᱢ
ᱧᱤᱱᱫᱟᱹ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ᱾
ᱵᱟᱝᱼᱮᱢ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱟᱫᱼᱟ
ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱥᱴᱚ᱾
ᱟᱢᱦᱚᱢ ᱠᱟᱢᱤ ᱜᱚᱲᱚᱣᱟᱠᱟᱫᱤᱧᱟᱹ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ ᱵᱟᱵᱮᱨ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱩᱨᱤᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ᱾
ᱟᱢᱦᱚᱸᱢ ᱧᱮᱞ ᱜᱚᱲᱚᱣᱟᱠᱟᱫᱤᱧᱟᱹ
ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱧᱮᱧᱮᱞ᱾

ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ,
ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱᱟᱢ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧᱛᱮ,
ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱚᱠᱟᱛᱮ?
ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱟᱶᱛᱮ?
ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱛᱮ??

ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱵᱟᱝ ᱦᱳᱭᱳᱜᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ;
ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱵᱟᱝᱼᱮᱢ ᱟᱱᱴᱟᱣ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱡᱚᱢ ᱧᱩᱛᱮ
ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱵᱟᱝᱼᱮᱢ ᱛᱤᱨᱯᱤᱛ ᱞᱮᱱᱟ ᱮᱨ ᱤᱛᱟᱹ, ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱫᱟᱨᱮ,
ᱦᱟᱱᱦᱟᱨ ᱦᱚᱧᱦᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱛᱮ
ᱚᱱᱟᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱪᱷᱩᱰᱟᱹᱨᱮᱱᱟ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ
ᱡᱟᱹᱱᱤᱡᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚᱲᱟᱣᱮᱫᱼᱟᱢ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱ᱿

ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱤᱱ

ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱱᱟᱛᱷ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ

ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱤᱱ,
ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱟᱸᱜᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱚᱜ ᱠᱷᱚᱱ
ᱡᱷᱟᱨ ᱡᱷᱟᱨᱼᱮ ᱫᱟᱜ ᱮᱫᱟ।
ᱨᱚᱴᱮᱠᱳ ᱟᱸᱜ ᱩᱸᱜ ᱟᱸᱜ ᱩᱸᱜᱠᱳ
ᱨᱟᱜ ᱟᱱᱫᱳᱬ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ।
ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱛᱚᱨ ᱱᱮᱨᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮᱧ
ᱧᱮᱞᱫᱚ ᱵᱟ.ᱫᱽ-ᱵᱟ.ᱭᱦᱟ.ᱲ ᱜᱚᱴᱟ
ᱫᱟᱜᱛᱮ ᱞᱟᱞᱮᱪᱟᱯᱮ ᱟᱠᱟᱱᱟ।
ᱜᱟᱰᱟ ᱰᱷᱚᱰᱟᱨᱮ ᱵᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱᱟᱜ
ᱥᱟᱱ ᱥᱟᱱ ᱥᱟᱰᱮ ᱟᱧᱡᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ।
ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱰᱟᱦᱟᱨᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱹᱥᱤ
ᱜᱷᱩᱸᱜᱩ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱷᱩᱸᱜᱩᱛᱮ ᱜᱷᱩᱸᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ
ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱠᱟᱰᱟ ᱱᱟᱦᱮᱞ, ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ
ᱰᱟᱹᱝᱨᱤ ᱱᱟᱦᱮᱞᱟᱛᱮ ᱠᱷᱮᱛᱛᱮᱠᱳ ᱢᱚᱦᱰᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ।
ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱲᱠᱳ ᱫᱚ ᱞᱚᱦᱚᱫ ᱥᱟᱦᱟᱱ
ᱥᱤᱨᱚᱡ ᱯᱚᱴᱚᱡ ᱟᱹᱴᱩᱯᱟᱹᱴᱩ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱹᱰᱤᱠᱳ
ᱤᱥᱤᱱ ᱦᱚᱫ ᱮᱫᱟ, ᱵᱟᱝ ᱡᱳᱞᱳᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ
ᱢᱟᱫ ᱴᱷᱚᱸᱜᱟᱛᱮ ᱯᱷᱩ ᱯᱷᱩ ᱚᱝ ᱠᱟᱛᱮ।
ᱛᱩᱫ-ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱟ.ᱢᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱳᱭᱳᱜᱼᱟ,
ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱠᱳ ᱫᱚ ᱠᱳ ᱞᱟᱦᱟᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ।
ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱦᱟᱨᱨᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱟᱵ ᱞᱮᱠᱟ
ᱛᱚᱞᱟ ᱛᱩᱫᱠᱳ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱧᱚᱦᱚᱲ ᱧᱚᱦᱚᱲ
ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱟᱦᱟᱣᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞᱟᱠᱳ ᱛᱩᱫ ᱮᱫᱟ।
ᱪᱟᱥ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ
ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ।

স্যোসাল মিডিয়া আর আবো

– বিজয় মুরমু

মিডিয়া মেনেদ দ নংকান মিদ বেবস্থা,জাঁহাতে সোর সৗঁঙ্গিঞ রেনাঃ ডগরকো আবো মেদ সামাংরে মিদ ঘৗড়িতেগে ঝালকাও আবোনা। মাড়াং দ ডগর পাসনাও লৗগিদ হড়, চিঠিসাকাম এমানকো তাঁহেকানা। বাই বাইতে প্রিণ্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এমানতেনাঃ চেতান মৗনমি কওয়াঃ রৗস্কৗ জৗসতি ইদিয়েনা। কাগজ সাকাম তালাতে,টেলিভিশন তালাতে দেশ দিশম রেনাঃ ডগরকো আবো সামাং ঝালকাও রাকাব এনা। অনা তায়নম টেলিফোন,আর অনা তায়নম মোবাইল আবোওয়াঃ তিরে সেটের এনা। মাড়াংদ মোবাইলতে একেন রপড় আর মেসেজ হুয়ুগ কান তাঁহে কানা। মেনখান নেতারাঃ মোবাইল রেদ সানামাঃ গে। মেন গানঃ-আ মিদটাং মোবাইলরে গোটা ধৗরতি সাম্ভাও আকানা। অনাতেগে তো লৗইয়ঃ কানা গোটা ধৗরতি ইঞৗঃ তিরে। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া খনহঁ নেতার স্যোসাল মিডিয়া অৗডিগে বেওহার আন মিডিয়া কানা।

নাহাঃ মৗনমি জিয়নরে স্যোসাল মিডিয়া-আঃ অৗডি মারাং এনেম মেনাঃ-আ। জাঁহায় ইন্টেরনেটবন বেওহার এদা ওনকো মুদরে নংকান মিদ হড়হঁ বানুঃবনা জাঁহায়দ স্যোসাল মিডিয়া বাখরাতে বাংবন বাডায়া। নওয়া স্যোসাল মিডিয়া তালাতে তেগে আবোরেন সুর সাঙ্গিঞ গাতেকো সাঁও নানাহুনোর দুক-সুক বুন রপড় জং কানা।চ্যাটিং, মেসেজিং,ফোটো খন ভিডিও, আরহঁ নানাহুনোর বুন শেয়ার জং কান। স্যোসাল মিডিয়া কো মুদ রে ফেসবুক, ওয়াটস অ্যাপ,ইউটিউব আডিগে সরেশ মেনতে আবো কো তালারে বাছনাও আকানা। সানাম কগে কমবেশি স্যোসাল মিডিয়া রে অক্তবুন খাঁডাওয়েদ গেয়া।কম উমের রেন মাই বাবু তাকো নওয়া স্যোসাল মিডিয়ারে অক্ত খাঁডাও জাসতি গে রাস্কো কো আইকাও-আ।ফেসবুক ঞেল লেখানগে অনা রেনাঃ জেলেক দবুন ঞাম গদ-আ।

নওয়া স্যোসাল মিডিয়া বেওহার কাতেঃ আয়মা হড়গেকো উপ্কার আকানা আর আয়মা হড় আঃ অক্ত বৗড়িচ আকানা। স্যোসাল মিডিয়া বেওহার কাতেঃ আয়মা হড় কৗওডিকো আরজাও এদা।অকয়দ ইউটিউব তালাতে, অকয়দ ফেসবুক তালাতে। অকয়দ স্যোসাল মিডিয়া তালাতে নানাহুনোর জিনিসকো রেনাঃ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কো এম এদা,অনা ঞেলতে গ্রাহক কো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দড়ম আকাদ হড় সাঁও রপড় কাতেঃ আকোওয়াঃ লৗকতিয়ান জিনিসকো হাতাও জং কানা,আর অকয়দ নানাহুনোর মেসেজ,ভিডিও তেয়ার কাতেঃ স্যোসাল মিডিয়ারে দড়ম কাতেঃ কৗওডিকো আরজাও এদা,জৗসতি দ ইউটিউব আর ফেসবুক খন।

নাহাঃ দ আবো সান্তাড়হঁ নওয়া স্যোসাল মিডিয়া রেনাঃ বেওহারবন সেঁড়া আকাদ গেয়া। ফেসবুক আর ইউটিউব রেদ জাসতিগে সান্তাড় কওয়া কৗমিহরা ঞেলঃ কানা। মেনখান জাঁহাগে হোয়োঃ কান অনারেনাঃ ভিডিও তেয়ার কাতেঃ ইউটিউব রেবন দড়ম এদা। সান্তাড়ি এনেচ সেরেঞ,লায়-লাকচার,অনড়হেঁ,হুডিং কৗহনি, নাহাঃ সান্তাড়ি সেরেঞ,আরহঁ নানাহুনৗর কৗমিকো রেনাঃ ভিডিওকহঁ ঞামঃ কান গেয়া। তবে সান্তাড়হঁ ছৗতিক জৗতিলেকা বৗড়িচ কৗমিরেবোন জপড়াও আকানা, অনারেনাঃ ভিডিওহঁ ইউটিউবরে দড়ম আকানা।

নওয়া স্যোসাল মিডিয়া আবো অৗদিবাসী লৗগিদ দ অৗডি কৗমিয়ান মাধ্যম কান গেয়া। চেদাঃ স্যে প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া আবো চেতান রে হোয়োঃকান নাহাচার রেনাঃ কাথা কদ বাংকো পারসাল এদা স্যে হাপেনদিনরেহঁ জৗনিচ বাংকো পাসনাওয়া। আর জাঁহাকো পাসনাও এদা অনাহঁ বেবৗড়িচ স্যে ভুল। নিতঃ নওয়া স্যোসাল মিডিয়া তালাতেগে মঁজ,বৗড়িচ ডগরকো পাসনাও কাতেঃ ধৗরতি জাকাতরেন সান্তাড়কো মিদ তাঁহে রেনাঃ কৗমিহরাবোন হাতাও দাড়েয়াঃ-আ। *দেশ গুনে বেশ,রাজা গুনে প্রজা* নংকান চিন্তৗ মুচৗদ কাতেঃ *মিদ সাঁওতা, মিদ অৗরি* রেনাঃ কৗমিহরাবোন এহব দাড়েয়াঃ-আ। সাঁওতা হারাবুরু রেনাঃ নানাহুনৗর দিশহুদিশকো আবোরেন নাহাঃ বৗবু তাকো ঠেনবোন সেটের দাড়েয়াঃ-আ।

দিশম জাকাত স্যে ধৗরতি জাকাতরে আবো চেতান হোয়োঃকান নাহাচারকো স্যোসাল মিডিয়া তালাতেবোন বাড়ায় ঞাম এদা।আর আবোহঁ উন জহগগে নওয়া স্যোসাল মিডিয়ারে নাহাচার বিরুদ কাথাকো দড়ম কাতেঃ নাহাচার জাঙ্গে দারাম রেনাঃবোন কুরুমুটুয়েদা। পুরৗ কৗমি বাং হোয়োঃকান রেহঁ নাসে দ হোয়োঃকান গেয়া।স্যোসাল মিডিয়া আবো কওয়াঃ কাথা ঞেল কাতেঃ নাহাচার বিরুদ লৗড়হাইকান সান্তাড় সৗঙ্গিঞরে তাঁহে কাতেঃ হঁ লাড়হাই রেনাঃ দাড়েকো ঞাম এদা। আবো কওয়া পোস্ট স্যে কমেন্ট কো ঞেল কাতেঃ প্রশাসনহঁ মিদ বার ঠাঁও রেদ নাহাচার বিরুদ রে কৗমিহরাকো সাব আকাদ গেয়া। আর নণ্ডেগে স্যোসাল মিডিয়া বেওহার কাতেঃ আবোওয়াঃ জুমিদ দ,আবোওয়া জিতকৗর দ।

স্যোসাল মিডিয়া আবোয় মিদ-এদবোন রেহঁ আবো তালারে আরহঁ হাপাটিঞহঁয় সিরজৗও-এদকান গেয়া। ফেসবুক ঞেল লেখান ঞেল ঞাম আবোন, দিনোমগে আবো সান্তাড় বুন খাপারিঃ কানা। অকয়দ ধরম ইদিকাতে,অকয়দ আড়াং ইদি কাতেঃ,অকয় চিকি ইদি কাতেঃ। আবো মুদ খনগে কিছু সান্তাড় পাহটা খন নংকা পোস্ট কো দড়মঃ-আ জাঁহাদ আবো সান্তাড় বিরুদ কানা। অকয়দ আরহঁ সান্তাড় সাঁওতা ইদি কাতে অৗডিগে ভুল তথ্যকো দড়মা, আরহঁ অকয়দ বেবৗড়িচকো রড়র-আ। ফেসবুক ঞেল লেখান বুঝৗও ঞামঃ-আ আবোরেন আয়মা সান্তাড় ছৗতিক কওয়া অৗরিচৗলি পাঁজা কাতেঃ আবো খন আয়মা সৗঁঙ্গিঞকো সেন আকানা। সান্তাড় সাঁওতা রেনাঃ কাথা মেতাকো খানগে অকালেকাচ এ্যঁতকা জদ আৎকো লেকাকো আইকাও-আ। উনদ সান্তাড় সাঁওতা ইদিকাতেঃ নানাহুনৗর বৗড়িচ কাথাকো লালাই-আ, সংবিধান রেনাঃ কাথাকো লৗই-আ, স্বাধীনতা রেনাঃ কাথাকো লৗই-আ,মেনখান সাঁওতা ভৗলৗই রেনাঃ কাথা দ বাংকো লৗলৗই-আ। অনা সাঁওতে আবোরেন নাহাঃ মৗই বৗবু তাকো স্যোসাল মিডিয়ারে সিঞ ঞিদৗ ডুবুজ মেনাঃ কওয়া। নওয়ারে ডুবুজ তাঁহে কাতেঃ আকোওয়াঃ আগাম লৗগিদ কৗমি হরাকো হিড়িঞ কাঃ কানা। কিছু কিছু মৗই বৗবু তাকো স্যোসাল মিডিয়ারেকো লাই এদা *মাই লাইফ, মাই চয়েস*। বুগি কাথা। আদ আবোরেন মৗই বৗবু তো অকা লাইফকো খজঃ কানা অকয় বাডায়া।

আদ জাঁহাগে জাহাঃ কান, তবে পৗতয়ৗও মেনাঃ-আ মিদ দিন হিলোঃ নওয়া স্যোসাল মিডিয়া রেনাঃ সঠিক বেওহারবোন সেঁড়ায়গেয়া জৗনিচ। সেঁড়া সেঁড়া সান্তাড় ফেসবুকার কওয়া কাথাতে, ওনকোয়াঃ কৗমিহরা ঞেলতে আবোরেন *আৎ আকান হড়* কো, বেধরম তে তাড়াম আকাদ হড়কো, স্যোসাল মিডিয়া রেনাঃ নিশৗতে বুল আকান মৗই বৗবু তাকো,সান্তাড় সাঁওতা চেতান অৗড়িস আকান বয়হাবুহিন কো মিদ দিন নওয়া স্যোসাল মিডিয়া তালাতেগে সান্তাড় সাঁওতা রেনাঃ কাথাকো উইহৗর-আ, আবোওয়াঃ সান্তাড় সাঁওতা রেকো রুওয়ৗড় হিজুঃ-আ।

সাঁওতালি মাধ্যমের শিক্ষা আজ কোন পথে!!!

বিরেন্দ্র নাথ কিস্কু

অতি আনন্দের সহিত এবছর সাঁওতালি মাধ্যমের ইতিহাসে সংযোজিত হলো নতুন মুকুট। এ বছর অর্থাৎ ২০২০ সাল সাঁওতালি মাধ্যমের শিক্ষার ইতিহাস চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এই গৌরবময় অধ্যায়। তবুও সাঁওতালি ভাষা প্রিয়, সাঁওতালি ভাষা দরদী মানুষজনের মনে কোথায় যেন একটা ‘কিন্তু’ রয়ে যাচ্ছে। সেই ‘কিন্তু এর উত্তর খোঁজার কারনে আজকের এই কলম।

বিগত ১২ বছর ধরে প্রচুর বাধা বিপত্তির মধ্যেও সাঁওতালি মাধ্যমের পথ চলা বন্ধ হয়ে যায়নি, মাঝ পথে ছাত্র ছাত্রীদের কিছুটা অভাব সেই অন্ধকারের প্রতিচ্ছবি কিন্তু সাঁওতালি দরদী মানুষের মনে ফুলকির মতো ঝলক দেখা দিয়েছিল তাও ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠে ২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে মাধ্যমিক ও ২০২০ উচ্চ মাধ্যমিক সংসদ থেকে অর্থাৎ এবছর উচ্চ মাধ্যমিক খুব ভালো মেধার পরিচয় দিয়ে পাশ করে গেছে। প্রথম থেকে যেমন পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক শিক্ষিকার অভাব ছিল, বর্তমানেও তাহার কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি। এই অবস্থা তো ছাত্র-ছাত্রীদের না যায় প্রমাণ করে দেয় পাঠ্যপুস্তক যতই থাকুক ভুলে ভরা, না থাকুক সমস্ত বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষা আমাদের মৌলিক অধিকার তা আমরা অর্জন করবোই। পদ্ম মসজিদ থাকার কারণে আজ উচ্চমাধ্যমিকে সমস্ত বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক না থাকার কারণটা ম্লান করে দিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং ভবিষ্যতে এভাবেই এগিয়ে যাবে এই আশা করা যায়। ভাবি একবার ভাবুনতো ওই সকল ছাত্র-ছাত্রীদের কথা যারা উচ্চমাধ্যমিকে পাঠ্যপুস্তক না পেয়েও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে গেল কিভাবে?? নিশ্চয়ই প্রশ্ন আপনার মাথায় আসছে এবং উত্তরটা খুব সহজে পেয়ে গেলেন, কেননা কোন বাংলা মাধ্যমের পাঠ্যপুস্তক পড়ে বা ইংরেজি মাধ্যমের পাঠ্যপুস্তুক পড়াশোনা করে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে গেল এবং সেই সাথে বাংলা মাধ্যমে প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়াশোনা করেছিল। এবিষয়ে কারো সন্দেহ থাকার কথা নয়। এ পর্যন্ত পড়ে আপনার মনে হতে পারে তাতে কি হয়েছে??? ছাত্র-ছাত্রীরা তো সাঁওতালি মাধ্যমেই পরীক্ষায় পাশ করেছে। হ্যাঁ সাঁওতালি মাধ্যমে পাস করেছে। এরপর হচ্ছে সেই কিন্তু র পালা, কেননা সাঁওতালি মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা সমস্ত বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াই ও সর্বোপরি পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই যেভাবে পাশ করে গেল আর কলেজের ক্ষেত্রেও একইভাবে পাস করবে এই ভাবনাটা কি ঠিক? যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্যপুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দিতে পারলোনা, শিক্ষক-শিক্ষিকা বিষয়ভিত্তিক দিতে পারল না, এই অবস্থায় কলেজের পাঠ্য পুস্তক ,অধ্যাপক অধ্যাপিকার কাছে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা করার আশা একেবারে নেই বললেই চলে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি পড়াশোনা সুনিশ্চিত করার জন্য আদিবাসী সংগঠন আ্যসেকা মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী কে আবেদন জানিয়েছেন অতি শীঘ্র সাঁওতালি মাধ্যমের জন্য কলেজের ব্যবস্থা করার আর্জি জানিয়েছেন। এটা একটা খুবই প্রশংসনীয় পদক্ষেপ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মাননীয় আ্যসেকার পদাধিকারী ও সদস্যগন এটাও ভালো করে জানেন যে উনারা যে সমস্ত কলেজে সাঁওতালি মাধ্যমের ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তি করার জন্য সকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন সেই সমস্ত কলেজে সাঁওতালি বিষয় অনার্স ও পাশ কোর্স এ পড়াশুনা চলছে আগে থেকেই তাই সেখানে সাঁওতালি বিষয়ের অধ্যাপক পাওয়া যাবে কিন্তু বাকি বিষয়ের ক্ষেত্রে কি অধ্যাপক পাওয়া যাবে? সাঁওতালি মাধ্যমের ছাত্র ছাত্রীরা তো আর সাঁওতালি বিষয় নিয়ে সবাই পড়বে তাতো নয়, যার যে বিষয়ে পড়ার আগ্রহ ও সেই বিষয়ে পড়তে পারে। তাহলে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই ও অধ্যাপক ছাড়াই তারা কিভাবে পড়াশুনা করবে? এখানেও সেই একটাই উপায় যে উপায়ে তারা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে তাহলো বাংলা মাধ্যমের বা ইংরেজি মাধ্যমের পাঠ্যপুস্তক পড়ে ও প্রাইভেট টিউটরের কাছে সাহায্য নেওয়া। এখানে আমার একটা বিষয় বলার আছে তা হল মুক্ত কলেজগুলিতে বিজ্ঞান বিষয় অনার্স বা পাস কোর্সে পড়ানো হয় না তাহলে বিজ্ঞান বিভাগে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে ইচ্ছুক বা ভর্তি হবে তারা কোন কলেজে ভর্তি হবে? এ বিষয়টিকে আরো ভালোকরে ভাবার প্রয়োজন ছিল। এছাড়াও সাঁওতালি মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীরা উক্ত কলেজের পাশাপাশি প্রাইভেট টিউটরের উপর ভরসা করে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে তাও তো কলেজগুলির কাছের শহর বাজারগুলিতে পাওয়া নাও যেতে পারে এ অবস্থায় তাদের পড়াশোনার জন্য জেলা শহরগুলোতে যেতে হবে প্রাইভেট টিউটরের জন্য কিন্তু যারা এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পাস করল তাদের শতকরা 99 জনের পারিবারিক অবস্থা খুবই সংকটজনক তাই তাদের পক্ষে গাঁটের কড়ি খরচ করে দূরে বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর শহরে প্রাইভেট টিউটরের জন্য না যেতে পেরে মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হতে পারে। এছাড়াও আরেকটা বিষয় হলো কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত হোস্টেল আছে সে সমস্ত হোস্টেলের কাছাকাছি ছাত্রীদের কলেজের ব্যবস্থা করা গেলে তা খুব ভালো হতো।যেমন বাঁকুড়া জেলার সারদামণি ওমেন্স কলেজ , পুরুলিয়ার নিস্তারিণী কলেজ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ ইত্যাদি। যেখানে বাংলা মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীরা ভালো কলেজে পড়াশোনা করার সুযোগ পায় সেখানে সাঁওতালি মাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনার সুযোগ না পেলে তাদের মধ্যে একটা মানসিক আঘাত আসবে এর ফলে তারা পড়াশোনা করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে কেননা সাঁওতালি মাধ্যমে যারা রাজ্যে প্রথম 10 জনের মধ্যে স্থান নিয়েছে তাদের ও ভালো কলেজে পড়ার বা শহরের কোন কলেজে পড়ার একটা আশা থাকে। আমরা যদি সরকারের কাছে উক্ত কলেজ গুলির জন্য সাঁওতালি মাধ্যমে পড়াশোনা করার জন্য অনুমতি পায় তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্ত কলেজগুলোতে ভর্তি হতে হবে এবং এটা একটা জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক ব্যাপার এর মত। তাই সাঁওতালি দরদী, সাঁওতালি মাধ্যমে শিক্ষার দরদী মানুষজন যারা আছেন তাদের উচিত সরকারের কাছে দাবি রাখা যাতে করে প্রত্যেকটি জেলা শহরের কলেজগুলোতে এই সাঁওতালি মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করার সুযোগ পায়, তাহার জন্য দাবি জানানো প্রয়োজনে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে পথে নেমে আন্দোলন করতে হবে। এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যতে আমাদের স্বপ্নের সাঁওতালি মাধ্যমের শিক্ষাকে পরবর্তীকালে টেনে নিয়ে যাবে, এরাই হলো আমাদের আগামী দিনের পথ প্রদর্শক তাই এসমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে কোনরূপ পড়াশোনা করার জন্য অসুবিধা না হয় তা দেখার জন্য আমাদের এই এগিয়ে আসা উচিত।

ঝড়ের গতিতে ভাইরাল চাঁদমণি হেমব্রমের নতুন গান

আরো একবার ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হল চাঁদমনি হেমব্রমের নতুন বাংলা গান।

বলা যায় এই নতুন গানটির মাধ্যমে চাঁদমণি পশ্চিমবাংলার টলিউডে জায়গা দখল করে নিল। এই গানের ভিডিওটি একদিনে 103000 জন দেখে ফেলেছে।

সারা বিশ্বে এই প্রথম একজন সংগীতশিল্পীর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গানটি এক দিনেই 1 লাখের বেশি মানুষ শুনেছে এবং শুনছে। এজন্য আশা করা হচ্ছে আগামী দিনে এই ভাবেই যারা চাঁদমনিকে ভালোবাসে এবং চাঁদমনির গান কে ভালবাসে ওরা সবাই চাঁদমনির পাশে থাকবে এবং চাঁদমনিকে সংগীতজগতের শিখরে পৌঁছতে সাহায্য করবে।

চাঁদ মনি হেমব্রম এর এই নতুন গান টি হল M.A. আলম শুভোর লেখা এবং উদীয়মান শিল্পী সন্দীপন মুখার্জির সঙ্গে গাওয়া গান; “ভালোবেসেছি তাই হেরেছি….” দেখুন সেই ভিডিওটি;

« Older Entries