ᱫᱩᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱡᱤᱭᱚᱱ

ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱚᱨᱚ ᱱᱟᱛᱷ ᱠᱤᱥᱠᱩ

ᱥᱟ:ᱜᱤᱧ ᱞᱤᱞ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱞᱟᱛᱟᱨ
ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱱᱠᱳ ᱪᱮᱬᱮ ᱪᱩᱯᱲᱤ,
ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱧᱤᱱᱫᱟᱹ ᱟᱸᱜᱟ ᱴᱷᱟᱶᱛᱮ᱾
ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱱᱟᱠᱷᱟᱨᱮ ᱵᱮᱲᱟ ᱯᱟᱴᱨᱮᱭ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱ,
ᱵᱮᱲᱟ ᱟᱦᱞᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱟᱠᱤᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ 
ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱣᱟ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱡᱷᱟᱞᱠᱟᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱ᱾
ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱠᱳᱠᱳ ᱧᱤᱨ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱩᱥᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ,
ᱥᱳᱨᱨᱮ ᱛᱮᱸᱜᱳ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱩᱞᱩᱡ ᱢᱩᱞᱩᱡ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱱᱫᱟ
ᱢᱮᱫᱦᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱷᱳᱴᱮᱹᱞ ᱨᱟᱠᱟᱵᱚᱜᱠᱟᱱ
ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱤᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ᱿

ᱚᱲᱟᱜ ᱜᱟᱱᱟᱰᱤ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ
ᱱᱚᱣᱟᱠᱳ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱦᱟᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱭ ᱦᱚᱯᱚᱱᱜᱚ;
ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱯᱚᱞᱚᱢᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱵᱟᱱᱩᱜ
ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱱᱫᱳ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱢᱤᱫ ᱴᱤᱲᱤᱡ ᱨᱚᱲ,
ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮ, ᱚᱱᱟᱜᱮᱛᱟᱭ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱚᱲ᱾
ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱟᱲᱮᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ
ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱵᱟᱱᱩᱜ, ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱛᱳᱯᱳᱫ᱾
ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱩᱞᱪᱩᱞ ᱵᱟᱭᱨᱤᱠᱳᱠᱳ ᱪᱟᱢᱠᱮᱭᱟᱠᱟᱱ
ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱫᱤᱥᱚᱢᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ 
ᱥᱤᱧ ᱧᱤᱱᱫᱟᱹᱠᱳ ᱛᱮᱸᱜᱳᱭᱟᱠᱟᱱ ᱢᱮᱫᱨᱮ ᱵᱟᱱᱩᱜ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ᱾
ᱦᱳᱞᱪᱳᱞ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱟᱧᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ
ᱵᱷᱟᱹᱵᱤᱛ ᱮᱫᱟᱭ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱜᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱠᱳᱜᱮ᱾

ᱵᱟᱞᱮ ᱵᱮᱠᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱟᱨᱟ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ
ᱛᱤᱱᱟᱹᱜᱼᱮ ᱠᱷᱟᱴᱟᱣᱞᱮᱫᱨᱮ ᱜᱚᱛᱚᱨ, ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱡᱤᱭᱚᱱ;
ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱟᱲᱮᱨᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱟᱢᱤ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ 
ᱢᱮᱫ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱚᱨᱚ ᱞᱮᱱᱛᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮ᱾
‘ᱱᱳᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ………ᱹᱹ
ᱵᱟᱹᱭᱨᱤᱠᱳ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽᱨᱮ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱜᱮᱛᱚ ᱡᱤᱭᱚᱱ’
ᱢᱮᱱ ᱨᱩᱭᱟᱹᱲ ᱞᱮᱫᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱜᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱ᱾
ᱛᱟᱸᱦᱮᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱢᱮᱫᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱩᱠᱢᱩ
ᱯᱩᱨᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱸᱦᱮᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱨᱤᱦᱤᱴ᱾
ᱫᱤᱞ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱠᱚᱲᱟᱢ……………………
ᱵᱮᱹᱼᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱤᱥᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱨᱟᱢ᱿

ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣᱼᱮᱱ
ᱦᱚᱯᱚᱱᱜᱚᱭᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱜᱮ ᱥᱟᱨᱤᱭᱮᱱ,
ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽᱨᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱᱼᱮ ᱜᱷᱟᱹᱞᱼᱮᱱ᱾
ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱦᱚᱲᱢᱚᱨᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱛᱟᱸᱦᱮᱱ ᱵᱷᱳᱨ
ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮᱭ ᱛᱷᱤᱨᱼᱮᱱ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱵᱷᱳᱨ᱾
ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱᱠᱳ ᱨᱤᱠᱟᱹᱞᱮᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱵᱮᱨᱮᱫᱞᱮᱱ,
ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱛᱳ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱ᱾
ᱢᱮᱫ ᱫᱟᱜᱛᱮ ᱵᱟᱱᱫᱮ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱚᱦᱚᱫᱼᱮᱱ,
ᱟᱛᱳ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱨᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱩᱠᱷ ᱛᱟ:ᱦᱩ ᱵᱟᱲᱛᱤᱭᱮᱱ᱾
ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱳ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱷᱤᱨᱚᱜ ᱫᱚᱠᱳ ᱢᱮᱱ
ᱨᱟᱜ ᱨᱟᱜᱛᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱟᱞᱚᱢ ᱥᱚᱞᱚᱢ ᱞᱚᱴᱚᱢ᱾
ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱨᱩᱭᱟᱹᱲᱢᱮ ………

ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱢᱟᱛᱚᱭ ᱛᱟᱸᱦᱮᱱᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ
ᱫᱩᱠᱷ ᱵᱤᱯᱚᱫᱽᱨᱮ ᱟᱞᱮᱜᱮᱞᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮᱱ ᱟᱢ ᱥᱳᱨᱨᱮ᱾
ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲᱠᱳ ᱵᱟᱲᱟᱭᱠᱮᱫ;
ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱫᱤᱥᱚᱢᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
ᱟᱢᱤᱡ ᱦᱚᱯᱚᱱᱼᱮ ᱥᱚᱦᱤᱫᱽᱼᱮᱱ,
ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝᱼᱟᱱ᱾
ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟᱠᱳ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ, ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱱᱮᱛᱟ
ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱳᱜᱮ ᱠᱳ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱜᱚᱼᱟᱜ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ᱾
ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱫᱟᱠᱳ ᱟᱞᱮᱜᱮᱞᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮᱱ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱫᱩᱠᱷᱨᱮ;
ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡᱽᱢᱮ ᱟᱭᱳ …ᱹᱹ ᱢᱮᱫ ᱫᱟᱜ ᱟᱞᱚᱢ ᱡᱚᱨᱚᱭᱟ
ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜᱞᱮ ᱵᱚᱱᱫᱮᱡᱟ᱿

ᱱᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨᱮᱱ
ᱟᱯᱷᱤᱥᱟᱨ, ᱱᱮᱛᱟ, ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚ ᱨᱩᱭᱟᱹᱲᱮᱱ᱾
ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱯᱚᱞᱚᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ……ᱹ
ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱦᱚᱯᱚᱱᱜᱚᱼᱟᱜ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱢᱟᱞᱚᱴᱚᱜᱠᱟᱱ,
ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱦᱩᱸᱠᱨᱟᱣᱟᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱛᱮ ᱢᱮᱫ ᱫᱟᱜᱼᱮ ᱡᱚᱨᱚᱭ;
ᱢᱤᱼᱢᱤᱫ ᱛᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢᱼᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫ
‘ᱪᱮᱫ ᱦᱳᱭᱳᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ’ – 
ᱟᱪᱠᱟᱜᱮ ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱦᱚᱯᱚᱱᱜᱚᱭ ᱢᱮᱱᱜᱚᱫᱽ,
ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ
ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱳᱜᱮ ᱳᱱᱠᱳ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱳ ᱥᱟᱦᱟᱭᱮᱱ᱿

ᱧᱮᱞ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱚᱞᱚᱢᱮᱱ
ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱦᱚᱯᱚᱱᱜᱚᱼᱟᱜ ᱫᱩᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱡᱤᱣᱤ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱞᱚᱴᱞᱮᱱ᱾
ᱮᱱ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱸᱦᱮ 
ᱟᱞᱮᱜᱮ ᱧᱮᱞᱼᱟᱞᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱩᱠᱷ, ᱵᱤᱯᱚᱫᱽᱨᱮ
ᱛᱮᱷᱮᱧ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱳ ᱦᱤᱲᱤᱧᱠᱮᱫ᱾
ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱠᱮᱫᱟᱠᱳ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱱᱟ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱠᱟᱛᱷᱟ
‘ᱥᱚᱦᱤᱫᱽ ᱯᱷᱹᱫᱽᱨᱮᱱ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱟᱭᱳᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ’
ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱠᱟᱪᱷᱟᱨᱤ ᱡᱟᱸᱦᱟᱨᱮᱜᱮᱢ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ;
ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱜᱮᱠᱳ ᱢᱮᱱᱼᱟ ‘ᱵᱚᱱᱫᱮᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱤᱠᱟᱹ’
ᱦᱟᱱᱰᱮ ᱱᱟᱱᱰᱮ ᱫᱟᱬᱟ ᱫᱟᱬᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜ!
ᱠᱟ:ᱦᱤᱥ ᱢᱚᱱᱮ ᱵᱤᱪᱷᱚᱠ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ
ᱛᱟᱸᱦᱩ ᱟᱯᱤᱥ ᱛᱟᱯᱤᱥᱚᱜ ᱫᱩᱠᱷ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱫᱟᱜ
ᱚᱠᱚᱭᱼᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱼᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟᱹᱜᱤᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱠᱷ;
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱭᱳᱭᱟᱜ ᱫᱩᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱡᱤᱭᱚᱱ
ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜᱜᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ??