ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱤᱱ

ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱱᱟᱛᱷ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ

ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱤᱱ,
ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱟᱸᱜᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱚᱜ ᱠᱷᱚᱱ
ᱡᱷᱟᱨ ᱡᱷᱟᱨᱼᱮ ᱫᱟᱜ ᱮᱫᱟ।
ᱨᱚᱴᱮᱠᱳ ᱟᱸᱜ ᱩᱸᱜ ᱟᱸᱜ ᱩᱸᱜᱠᱳ
ᱨᱟᱜ ᱟᱱᱫᱳᱬ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ।
ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱛᱚᱨ ᱱᱮᱨᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮᱧ
ᱧᱮᱞᱫᱚ ᱵᱟ.ᱫᱽ-ᱵᱟ.ᱭᱦᱟ.ᱲ ᱜᱚᱴᱟ
ᱫᱟᱜᱛᱮ ᱞᱟᱞᱮᱪᱟᱯᱮ ᱟᱠᱟᱱᱟ।
ᱜᱟᱰᱟ ᱰᱷᱚᱰᱟᱨᱮ ᱵᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱᱟᱜ
ᱥᱟᱱ ᱥᱟᱱ ᱥᱟᱰᱮ ᱟᱧᱡᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ।
ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱰᱟᱦᱟᱨᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱹᱥᱤ
ᱜᱷᱩᱸᱜᱩ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱷᱩᱸᱜᱩᱛᱮ ᱜᱷᱩᱸᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ
ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱠᱟᱰᱟ ᱱᱟᱦᱮᱞ, ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ
ᱰᱟᱹᱝᱨᱤ ᱱᱟᱦᱮᱞᱟᱛᱮ ᱠᱷᱮᱛᱛᱮᱠᱳ ᱢᱚᱦᱰᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ।
ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱲᱠᱳ ᱫᱚ ᱞᱚᱦᱚᱫ ᱥᱟᱦᱟᱱ
ᱥᱤᱨᱚᱡ ᱯᱚᱴᱚᱡ ᱟᱹᱴᱩᱯᱟᱹᱴᱩ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱹᱰᱤᱠᱳ
ᱤᱥᱤᱱ ᱦᱚᱫ ᱮᱫᱟ, ᱵᱟᱝ ᱡᱳᱞᱳᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ
ᱢᱟᱫ ᱴᱷᱚᱸᱜᱟᱛᱮ ᱯᱷᱩ ᱯᱷᱩ ᱚᱝ ᱠᱟᱛᱮ।
ᱛᱩᱫ-ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱟ.ᱢᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱳᱭᱳᱜᱼᱟ,
ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱠᱳ ᱫᱚ ᱠᱳ ᱞᱟᱦᱟᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ।
ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱦᱟᱨᱨᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱟᱵ ᱞᱮᱠᱟ
ᱛᱚᱞᱟ ᱛᱩᱫᱠᱳ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱧᱚᱦᱚᱲ ᱧᱚᱦᱚᱲ
ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱟᱦᱟᱣᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞᱟᱠᱳ ᱛᱩᱫ ᱮᱫᱟ।
ᱪᱟᱥ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ
ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ।