কৗহনী অনড়হে ”ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ”

(᱑)
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱟᱠᱟᱫᱼᱟᱭ ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ ᱪᱟᱱᱟᱪ
ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱱᱤ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱮᱠᱷᱮᱱᱟᱜᱜᱮ᱾
ᱩᱱᱤᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱫᱮᱭᱟ ᱡᱟᱸᱦᱟᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜᱜᱮ
ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱟᱥᱨᱮ᱾
ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ; ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱᱜᱮ
ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ᱾
ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ᱾
ᱮᱱᱛᱮᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱮ
ᱪᱮᱫᱟᱜᱥᱮ, ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱥᱱᱤ ᱮᱠᱟᱞ ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱚᱲᱵᱚᱝᱼᱟ
ᱦᱟᱨᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱥᱩᱠᱨᱮ
ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲᱷᱨᱮ᱾
ᱮᱱᱛᱮᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱚᱠᱚᱭᱮ ᱮᱢᱟᱭᱟ?
ᱚᱠᱟᱨᱮᱭ ᱧᱟᱢᱟ??

READ MORE বিদায় বেড়া

ᱯᱳᱹᱭᱞᱳᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱫᱮᱭᱟ
ᱵᱟᱵᱟᱫᱚ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱟᱡ ᱢᱟᱢᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱫᱮᱭᱟ
ᱢᱟᱢᱟᱫᱚ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱟᱡ ᱠᱟᱠᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱫᱮᱭᱟ
ᱠᱟᱠᱟᱫᱚ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱼᱮ ᱢᱮᱛᱟᱭᱠᱟᱱᱟ,
“ᱵᱟᱹᱵᱩ, ᱢᱚᱱᱮ ᱩᱨᱤᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱢᱮ,
ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱱᱤᱰᱠᱳ ᱮᱢᱢᱮ᱾”

ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱷᱤᱝᱠᱩ ᱦᱤᱞᱟᱹᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱛᱮᱞᱟ
ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱼᱟᱭ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱟᱲᱦᱟᱫ ᱢᱮᱥᱟ ᱟᱥ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ᱿

ᱡᱩᱭᱟᱹᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ
ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱦᱮᱱᱫᱮ ᱩᱥᱩᱞ
ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱜᱩᱞᱟᱹᱴ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱮᱴᱮᱡ,
ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱᱜᱮ ᱛᱷᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱞ ᱠᱷᱮᱹᱞᱳᱰᱤᱭᱟᱹ
ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱫᱟᱹᱲ ᱫᱚᱱᱨᱮ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ᱾
ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱯᱟᱧᱡᱟᱭᱮᱫ ᱚᱠᱛᱚ
ᱫᱟᱹᱲ ᱦᱚᱪᱚᱠᱮᱫᱮᱭᱟᱠᱳ
ᱚᱠᱛᱚ ᱩᱱᱩᱫᱩᱜ ᱢᱮᱹᱥᱤᱱ ᱵᱮᱫᱷᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ᱾
ᱫᱟᱹᱲ ᱟᱫᱟᱭ ᱪᱤᱲᱟᱹᱢᱯᱟᱴ
ᱫᱟᱹᱲ ᱯᱟᱨᱚᱢᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟᱭ ᱟᱡ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝᱛᱮᱱᱠᱳ
“ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟᱢ”
ᱼᱫᱟᱹᱲ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱮᱛᱟᱫᱮᱭᱟᱠᱳ᱾

ᱠᱤᱨᱤᱧᱟᱭ ᱯᱷᱚᱨᱢ, ᱯᱮᱨᱮᱡᱟᱭ, ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱟᱭ᱾
ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱫᱚ…ᱹᱹᱹ᱾

ᱵᱤᱱᱤᱰᱨᱮᱭ ᱯᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ
ᱨᱮᱹᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱱ ᱜᱟᱸᱛᱟᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
ᱫᱮᱞᱟᱣᱟᱫᱮᱭᱟᱠᱳ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢ
ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ᱾
ᱡᱟᱱᱟᱢᱤᱭᱟᱹᱠᱤᱱ ᱦᱚᱴᱚᱜ ᱰᱚᱵᱚᱜ
ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟᱭ ᱱᱮᱰᱟ ᱴᱷᱟᱶᱨᱮ
ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱵᱟᱡᱟᱨᱨᱮ ᱾
ᱢᱮᱛᱟᱫᱮᱭᱟᱠᱳ ᱩᱱᱨᱮ
“ᱢᱚᱬᱮ ᱞᱟᱠᱷ ᱴᱟᱠᱟ ᱮᱢᱢᱮ
ᱟᱨ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟᱞᱚᱜᱢᱮ᱾”

ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱮᱱᱟᱭ ᱩᱱᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱨᱮ
ᱮᱱᱛᱮᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱫᱚ…ᱹᱹ
ᱵᱟᱹᱱᱤᱡ ᱵᱮᱯᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱵᱟᱫᱟᱞᱛᱮ᱾

(᱒)
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱳ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
ᱵᱮᱣᱨᱟ ᱚᱞᱚᱜᱼᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱮᱱᱟ
ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱞᱮᱱᱟ᱾
ᱯᱩᱬ ᱥᱟᱠᱟᱢᱨᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱢᱮᱫᱼᱫᱟᱜᱛᱮ ᱞᱚᱦᱚᱫ ᱮᱱᱟ᱾
ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱫᱚᱭ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱚᱞᱼᱟ᱾
ᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ
ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ
ᱚᱱᱟ ᱜᱷᱟᱸᱥ ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ
ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ
ᱚᱱᱟ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱪᱟᱹᱴᱟᱹᱱᱤᱨᱮ᱾

ᱟᱨ ᱵᱟᱝ, ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱟᱭᱟ
ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
ᱟᱯᱬᱮᱭᱟᱜ ᱟᱛᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ᱾

ᱨᱟᱦᱟᱣᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱡᱟᱝᱜᱟ
ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱟᱲᱟᱢᱛᱮ
ᱵᱷᱟᱹᱵᱤᱭᱮᱫᱼᱟᱭ ᱫᱟᱱᱟᱝᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱸᱦᱟᱭᱜᱮ
ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ
ᱵᱟᱝᱠᱳ ᱪᱟᱪᱳ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ
ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨᱛᱮ᱾

ᱛᱮᱸᱜᱳ ᱛᱷᱤᱨᱮᱱᱟᱭ ᱫᱟᱜ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱟᱲᱮᱨᱮ
ᱧᱮᱞᱮᱫᱟᱭ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ
ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱥᱟᱹᱢᱩᱫᱽ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ᱾
ᱦᱮᱞᱠᱟᱣ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱡ ᱥᱳᱨᱛᱮ
ᱩᱥᱩᱞ ᱩᱥᱩᱞ ᱰᱷᱮᱹᱣ᱾

ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱱᱟᱠᱷᱟᱨᱮ
ᱦᱟᱺᱥᱩᱨᱮᱱᱟᱭ ᱥᱤᱧ ᱵᱳᱝᱜᱟ᱾
ᱡᱩᱨᱤᱡᱚᱛᱟᱠᱳ ᱥᱮᱴᱮᱨᱞᱮᱱ
ᱜᱟᱹᱨᱩᱢ ᱜᱟᱹᱨᱩᱢ ᱥᱟᱹᱢᱩᱫᱽ ᱧᱮᱧᱮᱞ
ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱳ ᱨᱩᱭᱟᱹᱲᱮᱱᱟ᱾
ᱮᱥᱠᱟᱨᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱤᱲᱤᱧᱟᱠᱟᱫ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱞᱮᱠᱟ
ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱦᱟᱹᱯᱤᱭᱮᱱᱟᱭ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱮᱥᱠᱟᱨ
ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱪᱚᱴᱨᱮ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱤᱯᱤᱞ ᱮᱸᱜᱮᱞ ᱞᱟᱛᱟᱨ᱾

ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮᱫᱟᱭ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱟᱨᱮ ᱜᱟᱛᱮ
ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤ ᱨᱟᱦᱞᱟ ᱢᱟᱹᱭᱼᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ᱾
ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱩᱯᱩᱞᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱯᱟᱹᱦᱩᱲ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ᱾

ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱦᱮᱡ ᱟᱭᱠᱟᱱᱟ
ᱯᱟᱜᱽᱞᱟ ᱦᱚᱪᱚ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱱᱫᱟ
ᱪᱚᱨᱚᱠ ᱯᱳᱨᱟᱭᱱᱤ ᱵᱟᱦᱟ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
ᱥᱤᱱᱟᱹᱢ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱩᱭᱞᱤ ᱪᱮᱬᱮ ᱟᱲᱟᱝ᱾
ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱩᱴᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱨᱮᱡ
ᱟᱨ ᱥᱟᱹᱨᱫᱤ ᱥᱮᱹᱛᱳᱝ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱵᱮᱲᱟ
ᱵᱟᱹᱨᱩ ᱩᱢᱩᱞ ᱦᱮᱢᱟᱞᱨᱮ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱛᱚᱨᱟ
ᱤᱠᱤᱞ ᱥᱤᱠᱤᱞ ᱠᱷᱤᱞᱰᱩ ᱮᱱᱮᱡ᱾

ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱠᱚᱭᱦᱚᱸ ᱚᱠᱚᱭᱨᱮᱱ
ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟᱠᱤᱱ᱾

ᱨᱟᱦᱞᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱩᱯᱩᱞᱟᱹᱲ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫᱼᱮ ᱢᱚᱱᱥᱩᱵᱟᱹ ᱠᱮᱫᱼᱟ,ᱼ
ᱜᱮᱥᱟᱭ ᱥᱟᱥᱟᱭ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹᱠᱳ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ
ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱚᱲᱟᱢ
ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱦᱟᱯᱮᱱᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱛᱟᱺᱝᱜᱤᱨᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱠᱷᱟᱱ᱾

ᱤᱱᱟᱹᱛᱟᱭᱱᱚᱢ
ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ
ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱚᱞ ᱟᱨ ᱚᱞ᱾

ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤᱼ
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱪᱮᱫᱼᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ?
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱪᱮᱫᱼᱮ ᱚᱞ ᱠᱮᱫᱼᱟ??

ᱡᱟᱸᱦᱟᱛᱤᱱᱨᱮ ᱚᱴᱟᱜ ᱞᱮᱫᱟᱭ ᱯᱩᱛᱷᱤ
ᱨᱟᱦᱞᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱥᱟᱱᱟᱞᱮᱫᱮ ᱩᱛᱤᱥᱩᱛᱤ᱾
ᱟᱨ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱵᱮᱲᱟᱠᱳᱨᱮ
ᱠᱟᱹᱠᱭᱟᱹᱣᱟᱛᱮᱭ ᱢᱮᱢᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ
“ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱮᱢᱟᱭᱯᱮ ᱱᱩᱭ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ᱾”
ᱼᱚᱠᱚᱭ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ?
ᱛᱤᱱᱟᱹᱜᱼᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱟᱠᱟᱫᱼᱟ?

ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱮ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ
ᱡᱟᱸᱦᱟᱭᱠᱳ ᱠᱩᱠᱞᱤᱭᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾
ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱜᱚᱫ ᱠᱮᱫᱼᱟᱭ,ᱼ ᱤᱧᱜᱮ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ
ᱤᱧ, ᱤᱧ ᱫᱚ ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ ᱪᱟᱱᱟᱪ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱢᱤᱱᱟᱹᱧᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱤᱛᱳᱜ
ᱠᱤᱭᱟᱹ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱟᱲᱮᱨᱮ
ᱢᱟᱛᱠᱚᱢ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱞᱟᱛᱟᱨᱨᱮ᱾

ᱼᱳ ᱦᱮᱸ, ᱩᱨᱩᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱛᱮ ᱚᱠᱛᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟ
ᱟᱢᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ,
ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ ᱫᱚ ᱫᱩᱯᱩᱞᱟᱹᱲ ᱞᱮᱫᱼᱟᱢ ᱨᱟᱦᱞᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ
ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱟᱢ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱡᱚᱲ ᱡᱩᱨᱤᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮ᱾
ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟᱢ
ᱚᱱᱟᱛᱮᱜᱮ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱵᱟᱹᱧ ᱳᱨᱳᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱢᱠᱟᱱ᱾
ᱱᱚᱣᱟᱠᱳ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱛᱤᱥ ᱫᱚ ᱟᱢᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱱ
ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱢᱤᱪᱷᱟᱹᱜᱮᱭᱟ ᱯᱟᱞᱮᱱ᱾
ᱼᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱛᱮ
ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱦᱟ; ᱤᱱᱟᱹᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱝ᱾

(᱓)
ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱱᱫᱳ ᱦᱳᱭᱮᱱᱟ
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱚᱲᱟᱜᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱮᱭᱟ
ᱯᱟᱧᱡᱟᱠᱳ ᱳᱰᱳᱠᱮᱱᱟ
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ᱾
ᱟᱛᱳ ᱴᱚᱞᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱯᱩᱲᱥᱤ ᱯᱮᱲᱟ ᱯᱟᱺᱦᱬᱟᱹ
ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮᱦᱮᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱬ ᱯᱟᱧᱡᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ
ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟᱠᱳ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱭᱟᱹ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟᱛᱮ
ᱧᱮᱞᱮᱫᱼᱟᱠᱳ ᱠᱷᱚᱫᱮ ᱢᱟᱛᱠᱚᱢ ᱫᱟᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ᱾
ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨᱨᱮ
ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ
ᱧᱩᱨ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ
ᱠᱷᱮᱛ ᱟᱲᱮ ᱫᱟᱱᱟᱝ᱾
ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱛᱤ ᱨᱮᱭ ᱪᱩᱯᱩᱫ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ
ᱵᱟᱨᱜᱮᱞ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ᱾
ᱚᱱᱟᱫᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ
ᱯᱟᱱᱛᱮᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ
ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱨᱩᱭᱟᱹᱲᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱣᱫᱮᱭᱟ᱾

ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ
ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱧᱩ ᱵᱩᱞᱠ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ
ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱚᱸᱭ ᱯᱷᱚᱨᱚᱣᱟᱠᱟᱱ
ᱵᱟᱝᱫᱚ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱡᱟᱞᱟ
ᱵᱟᱝᱫᱚ ᱵᱮᱡᱟᱨ ᱡᱟᱞᱟ
ᱵᱳᱛᱳᱞᱛᱮ ᱢᱚᱞᱚᱝᱼᱮ ᱠᱚᱴᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ
ᱵᱟᱝᱫᱚᱭ ᱵᱤᱱᱫᱟᱹᱲ ᱟᱠᱟᱱ᱾

ᱜᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮᱫᱠᱳ ᱟᱹᱜᱩ ᱨᱩᱭᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱚᱲᱟᱜ;
ᱵᱩᱞ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱪᱮᱴᱷᱟᱭᱮᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ
ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱨᱩᱭᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫᱼᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟᱠᱳ ᱦᱚᱞᱟᱱᱟᱜ᱿

(᱔)
“ᱨᱟᱹᱢᱩ ᱞᱚᱵᱟ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ
ᱨᱟᱹᱢᱩ ᱞᱚᱵᱟ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ
ᱵᱳᱝᱜᱟᱜᱮ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱠᱤᱱ᱾”
ᱼᱱᱚᱝᱠᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧᱛᱮ
ᱢᱤᱫ ᱟᱡᱚᱫᱤᱭᱟᱹᱨᱮᱱ
ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟ
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱪᱷᱟᱴᱠᱟ᱾
ᱩᱭᱩᱝ ᱠᱟᱛᱮᱫᱼᱮ ᱧᱮᱞᱠᱮᱫᱼᱟ
ᱚᱲᱟᱜᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ
ᱚᱱᱟᱛᱮ
ᱮᱠᱟᱞ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱟᱪᱟᱛᱮᱭ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱᱟ
ᱨᱟᱪᱟᱨᱮ ᱵᱤᱞ ᱛᱮᱦᱮᱸᱠᱟᱱ
ᱯᱟᱨᱠᱚᱢᱨᱮᱭ ᱫᱩᱲᱩᱵᱼᱮᱱᱟ᱾

ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱥᱮᱫ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱷᱩᱨᱟᱹᱣᱮᱱᱟᱭ ᱢᱮᱢᱮᱱ,
“…ᱹᱹᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ…ᱹᱹᱚᱞᱚᱜ ᱠᱚᱲᱟ
…ᱹᱹᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱪᱷᱩᱰᱟᱹᱨ᱾
ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ…ᱹᱹ᱾
ᱵᱟᱝ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ,
ᱚᱠᱛᱚ ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ
ᱪᱟᱱᱫᱳᱭ ᱧᱮᱧᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ
ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ
ᱢᱟᱪᱮᱫᱼᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ
ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲᱨᱮᱱ᱿
ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨᱦᱚᱸ
ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱟᱭᱟ
ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱚᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱨᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮᱫ᱿”
ᱟᱨᱦᱚᱸ
ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱵᱟᱵᱟ
ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜ
ᱟᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱫᱟᱲᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ
ᱟᱡᱜᱮ ᱦᱟᱯᱮᱱᱼᱮ ᱠᱷᱮᱯᱟᱜ᱿
ᱚᱱᱟᱠᱳ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱫᱚᱭ ᱳᱰᱳᱠ ᱥᱮᱱ ᱮᱱᱟ᱿

(᱕)
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱟᱫᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱼᱟᱼ,
ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜᱨᱮ ᱫᱤᱥᱳᱢ ᱡᱟᱠᱟᱛᱨᱮ
ᱪᱮᱫ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱮᱫᱠᱳ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ
ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ
ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱞᱮᱫᱼᱟ᱾

ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱵᱟᱹᱦᱩ
ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱪᱟᱱᱫᱳᱨᱮᱱ
ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱳᱭ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ
ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜᱨᱮ
ᱤᱨᱤᱞ ᱠᱚᱲᱟ, ᱵᱟᱦᱧᱟᱨ ᱠᱚᱲᱟ
ᱛᱟᱞᱟ ᱧᱤᱱᱫᱟᱹᱠᱳ ᱵᱚᱞᱚ ᱞᱮᱱᱟ᱾

ᱩᱱᱨᱮ,
ᱮᱱᱦᱚᱸ
ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟᱛᱮ,
ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱴᱷᱮᱱ᱾
ᱪᱮᱫᱟᱜᱥᱮ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ
ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾
ᱩᱱᱨᱮ
ᱟᱛᱳ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱜᱮᱵᱟᱝ ᱪᱮᱫᱟᱜ
ᱯᱮ ᱜᱮᱥᱟᱭᱠᱳ ᱯᱷᱩᱨᱟᱹᱱ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ᱾
ᱼᱚᱱᱟᱫᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ
ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱞᱮᱫᱼᱟ᱾

ᱨᱟᱭᱜᱚᱧᱡᱽ, ᱥᱩᱥᱩᱱᱤᱭᱟᱹ, ᱡᱷᱟᱲᱜᱟᱨᱟᱢ, ᱵᱟᱱᱫᱳᱭᱟᱱ ᱜᱚᱴᱟᱜᱮᱛᱚ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱡᱟᱹᱛ ᱵᱩᱦᱤᱱᱜᱮᱛᱚ
ᱵᱷᱟᱝᱠᱟᱬᱟ ᱴᱷᱮᱱᱠᱳ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟᱠᱟᱱᱟ
ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱳᱱᱠᱳ ᱠᱟᱹᱭᱫᱷᱤ
ᱵᱟᱝᱠᱳ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱟᱥᱮᱛ᱾
ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫᱟᱜ?
ᱚᱱᱟᱫᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ
ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱞᱮᱫᱼᱟ᱾
ᱪᱮᱫᱟᱜᱥᱮ,
ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱼᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱼᱮ
ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱿
ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟ
ᱵᱟᱨ ᱜᱮᱟᱥᱭ ᱢᱤᱫ ᱜᱮᱞ ᱥᱟᱞ
ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ,
ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲᱷᱨᱮ
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱡᱮᱨᱮᱫ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱰᱤᱵᱟᱹ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ᱿

ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱵᱟᱵᱟᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ
ᱚᱞ ᱠᱮᱫᱼᱟᱭ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱯᱟᱹᱨᱤ
“…ᱹᱹᱥᱟᱱᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱹᱥᱟᱹᱢᱞᱟᱹᱛ
ᱞᱟᱥᱮᱨᱢᱮ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ
ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱠᱟᱺᱛ᱾
ᱫᱩᱠᱷ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱥᱩᱠ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱭ
ᱥᱩᱠ ᱠᱩᱠᱢᱩᱭᱟᱛᱮᱫ
ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ ᱟᱞᱚᱢ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱟᱭ᱿
ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱛᱚᱵᱮᱭᱟᱱᱟᱜᱼᱮᱢ ᱡᱚᱢ
ᱟᱞᱚᱢ ᱦᱟᱹᱯᱤᱫᱽ ᱛᱟᱢᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱛᱤ ᱡᱚᱡᱚᱢ᱿
ᱚᱞᱢᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱨᱚᱲᱢᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱟᱧᱡᱚᱢᱢᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱜᱢᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱜᱚᱜ ᱠᱟᱛᱟᱢ ᱜᱩᱱ
ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱠᱟᱛᱟᱢ ᱢᱟᱹᱱ᱾
ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱠᱷᱟᱴᱚᱭᱟ
ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱟᱞᱚᱢ ᱛᱤᱨᱩᱵᱟ
ᱟᱞᱚᱢ ᱦᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱟᱪᱠᱟ
ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱟᱦᱞᱟ
ᱟᱢᱜᱮᱢ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟᱱ
ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
ᱟᱞᱚᱢ ᱟᱹᱠᱩᱞᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱵᱤᱠᱳᱞᱟ ᱡᱤᱣᱤ
ᱟᱞᱚᱢ ᱟᱹᱲᱤᱥᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱠᱟᱺᱦᱤᱥᱟ ᱡᱤᱣᱤ
ᱛᱟᱹᱝᱜᱤᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱢᱮ
ᱥᱟᱦᱟᱣᱟᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨᱢᱮ᱾
ᱩᱫᱩᱲ ᱫᱷᱩᱯᱩᱲ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱡᱤᱣᱤ ᱢᱤᱪᱷᱟᱹ
ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱞᱚᱢ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ᱾
ᱱᱟᱞᱦᱟ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱᱫᱚ
ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱦᱟᱯᱮᱱᱼᱮᱢ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ
ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱᱫᱚ
ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹ ᱦᱟᱯᱮᱱᱼᱮᱢ ᱩᱪᱟᱹᱲ᱿
ᱟᱞᱚᱢ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤᱜᱼᱟ ᱟᱯᱬᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ
ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱪᱟᱱᱫᱳᱭ ᱠᱚᱭᱚᱜᱼᱟᱢ᱾
ᱟᱞᱚᱢ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤᱛᱚᱜ ᱟᱢᱫᱚ ᱮᱥᱠᱟᱨ
ᱟᱞᱚᱢ ᱚᱱᱦᱮᱞᱟᱭ ᱥᱟᱫᱷ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ᱾
ᱪᱮᱫᱟᱜᱥᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ
ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱜᱜᱮᱠᱤᱱ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ᱾”
ᱟᱛᱳ ᱯᱮᱲᱟ ᱫᱤᱥᱳᱢ ᱯᱮᱲᱟᱠᱳ ᱴᱷᱮᱱ
ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱪᱟᱞᱛᱮ ᱪᱟᱯᱟᱞᱛᱮ
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱠᱳ ᱡᱚᱴᱟᱣᱟᱫᱮᱭᱟ
ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱡᱩᱨᱤ ᱜᱟᱛᱮ᱿
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱟᱭᱟ
ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱜᱩᱛᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱛᱮ
ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱯᱟᱨᱚᱢᱨᱮ
ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ᱿
ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ
ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱮ ᱫᱷᱩᱨᱟᱹᱣᱮᱱᱟ
ᱪᱮᱫᱼᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ?

ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮᱫᱼᱟᱭ
ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱵᱟᱹᱦᱩᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮᱫᱼᱟᱭ
ᱨᱟᱭᱜᱚᱧᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮᱫᱼᱟᱭ
ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ, ᱵᱟᱱᱫᱳᱭᱟᱱ ᱟᱨ
ᱥᱩᱥᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ᱾
ᱫᱤᱥᱳᱢᱨᱮ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ
ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ᱾
ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱠᱳ ᱥᱟᱥᱮᱛ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ
ᱨᱟᱡᱽ ᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱭᱟᱹᱡᱟᱹᱨᱤᱛᱮ
ᱨᱟᱡᱟ ᱨᱟᱹᱱᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱢᱚᱠᱛᱮ
ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱵᱟᱝ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱿
ᱪᱮᱫᱟᱜᱥᱮ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹᱠᱳ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ
ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱟᱸᱛᱟᱠ ᱦᱚᱲ
ᱟᱨ ᱟᱡ ᱠᱷᱟᱱᱫᱚ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱜᱟᱸᱛᱟᱠ᱾
ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ
ᱳᱱᱠᱳ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱟᱸᱛᱟᱠ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ
ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ
ᱢᱤᱫ ᱵᱤᱛᱟᱹ ᱵᱚᱦᱚᱜᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱜᱟᱸᱛᱟᱠ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ
ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ
ᱯᱮ ᱢᱚᱠᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ᱿

ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱜᱟᱸᱛᱟᱠ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ
ᱵᱤᱪᱠᱚᱢ ᱵᱟᱝᱠᱳ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜᱼᱟ
ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱚᱥᱟᱹᱱᱛᱤ᱾
ᱥᱟᱱᱟᱠᱚᱣᱟ ᱥᱩᱞᱩᱠᱨᱮ, ᱥᱩᱯᱩᱞᱩᱠᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ
ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱯᱩᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱨᱮᱥ
ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱩᱢᱩᱞᱨᱮ᱿

ᱠᱟᱞᱤᱨᱟᱢ ᱢᱩᱨᱢᱩᱼᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱫᱚ ”ᱯᱳᱨᱟᱭᱱᱤ ᱢᱟᱹᱭ” ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤᱨᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱿