ᱵᱤᱨᱵᱷᱩᱢ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱶᱛᱟᱼᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱛᱮ ᱰᱟ.ᱱ ᱯᱟ.ᱛᱭᱟ.ᱣ ᱥᱟᱦᱟᱭᱮᱱᱟ

ᱟᱨᱥᱟᱞ ᱰᱮᱹᱥᱠ:- ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱑᱑ ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱵᱤᱨᱵᱷᱩᱢ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱮᱹᱨᱤᱭᱟᱯᱩᱨ ᱜᱨᱟᱢ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱹᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱᱜᱨᱟᱢ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ| ᱚᱱᱟ ᱟᱛᱳᱨᱮᱱ ᱢᱟᱠᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱲ ᱰᱟᱹᱱ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱹᱮᱱᱛᱠᱳ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱛᱳ ᱦᱚᱲᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱩᱱᱤ ᱢᱟᱠᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱟᱛᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱳ ᱞᱟᱜᱟ ᱵᱟᱦᱮᱨ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱫᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟᱠᱳ, ”ᱚᱲᱟᱜᱛᱮᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱᱞᱮ ᱜᱚᱡ ᱢᱮᱭᱟ᱿”

ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱟᱧᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱤᱨᱤᱜᱷᱤᱱ ᱟᱸᱫᱷᱟᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱥᱟᱦᱟ ᱥᱟᱸᱹᱜᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱛᱮᱜᱮ ᱑᱓ ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱵᱤᱨᱵᱷᱩᱢ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱱ ᱨᱚᱵᱤᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ, ᱵᱩᱫᱚᱱ ᱢᱟᱨᱰᱤ ᱮᱢᱟᱱᱠᱳ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨ ᱯᱩᱲᱥᱤ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱥᱮᱴᱮᱨᱞᱮᱱ ᱟᱛᱳ ᱦᱚᱲᱠᱳ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱩᱡᱦᱟᱹᱣᱟᱰ ᱠᱳᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱰᱟᱹᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟᱨᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱᱟ᱿

ᱤᱱᱟᱹᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱫᱚ ᱟᱛᱳ ᱢᱚᱲᱮ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱩᱲᱥᱤ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱜᱚᱴᱟᱭᱮᱱᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱟᱭᱳᱦᱚᱲ ᱚᱲᱟᱜᱛᱮᱠᱳ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱠᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱢᱚᱴᱨᱩ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱥᱚᱦᱤ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹᱛᱭᱱᱚᱢ ᱟᱫᱚ ᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱯᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱛᱷᱟᱠᱳ ᱟᱛᱮᱫ ᱵᱟᱝᱠᱤᱱ ᱠᱷᱟᱹᱯᱟᱹᱨᱤᱜᱼᱟ᱿