ᱟᱞᱚᱢ ᱛᱟᱯᱟᱢ

clouds daylight forest grass

– ᱫᱟᱥᱚᱨᱚᱛᱷᱤ ᱢᱟᱡᱷᱤ

ᱦᱚᱭ ᱥᱟᱛᱮᱫ ᱟᱞᱚᱢ ᱛᱟᱯᱟᱢ
ᱦᱚᱭ ᱟᱢᱼᱮ ᱚᱴᱟᱝ ᱢᱮᱭᱟ,
ᱫᱟᱜ ᱥᱟᱛᱮᱫ ᱟᱞᱚᱢ ᱛᱟᱯᱟᱢ
ᱫᱟᱜ ᱟᱢᱼᱮ ᱰᱩᱵᱩᱡ ᱢᱮᱭᱟ,
ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱥᱟᱛᱮᱫ ᱟᱞᱚᱢ ᱛᱟᱯᱟᱢ
ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱟᱢᱼᱮ ᱨᱟᱯᱟᱜ ᱢᱮᱭᱟ,
ᱯᱷᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱟᱛᱮᱫ ᱟᱞᱚᱢ ᱛᱟᱯᱟᱢ
ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱛᱮᱜᱮᱭ ᱜᱟᱵᱟᱣ ᱢᱮᱭᱟ᱿

ᱜᱤᱛᱤᱞ ᱟᱞᱚᱢ ᱠᱩᱢᱲᱩᱭᱟ
ᱱᱟᱹᱭ ᱟᱢᱼᱮ ᱵᱚᱦᱚᱭ ᱢᱮᱭᱟ,
ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱟᱞᱚᱢ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱝᱼᱟ
ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱟᱢᱼᱮ ᱞᱟᱹᱫᱩᱵᱽ ᱛᱟᱢᱟ,
ᱪᱮᱬᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱴᱩᱴᱤᱭᱮᱭᱟ
ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱢᱼᱮ ᱟᱧᱡᱚᱢ ᱟᱢᱟ,
ᱵᱟᱦᱟ ᱟᱞᱚᱢ ᱴᱩᱸᱜᱟᱹᱪ ᱮᱭᱟ
ᱥᱚᱸᱫᱷᱟᱬ ᱛᱮᱫᱚᱭ ᱢᱚᱦᱚᱠ ᱢᱮᱭᱟ᱿

clouds daylight forest grass