ᱜᱟᱶᱛᱟ

ᱫᱟᱥᱚᱨᱚᱛᱷᱤ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ

ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱿
ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮᱛᱮ
ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮᱛᱮ᱿

ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
ᱢᱟᱹᱪᱤᱦᱚᱸ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
ᱢᱟᱹᱪᱤᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ
ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱿

ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
ᱚᱴᱚᱢᱵᱚᱨᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ
ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ
ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱱᱤᱠᱟᱹᱥᱛᱮ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱰᱩᱵᱩᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱿

ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ
ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱨᱚᱯᱚᱜ ᱡᱚᱯᱚᱜ ᱛᱮᱜᱮ
ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱿