ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ

অৗইদৗর লৗড়হৗই ✏️✒️ᱦᱮᱢᱟᱞ ᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ

ᱱᱟᱜᱟᱢ, ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ
ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱞᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ
ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱫᱚᱠᱳ ᱜᱚᱴᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹᱲ,
ᱤᱧᱟᱹᱜ, ᱟᱢᱟᱜ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ᱿
ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱜᱮᱭ ᱠᱷᱚᱡᱟ
ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱫᱟᱭ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱰᱷᱚᱸᱰᱟ
ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟᱭ ᱫᱚᱞᱟᱱ ᱠᱚᱴᱷᱟ
ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱥᱢᱚᱛᱟᱨᱮᱱ ᱟᱡᱜᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟᱱᱴᱟ ᱨᱟᱡᱟ᱿
ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱹᱭᱼᱠᱟᱹᱭᱡᱟᱹ, ᱢᱟᱯᱟᱜ ᱜᱚᱯᱚᱡ
ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱡᱟᱹᱛᱤᱠᱳ ᱟᱫ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱ
ᱱᱟᱜᱟᱢᱨᱮ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟᱱ,
ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱨᱮ ᱫᱟᱲᱮᱛᱮ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱡᱟᱹᱛᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱚᱡᱽ᱿

ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱡᱩᱜᱽᱨᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ
ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱟᱪᱟᱨ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ, ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ,
ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱨᱮ, ᱛᱚᱵᱮᱭᱟᱱᱤᱡ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ᱿

ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱨᱮ ᱨᱟᱡᱚᱜ ᱫᱤᱥᱳᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱱᱟᱜᱟᱢᱨᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱜᱮ ᱡᱷᱟᱞᱠᱟᱜ
ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ
ᱚᱠᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱚᱨᱮᱥᱟ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱹᱭ!
ᱦᱟᱭᱨᱮ! ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ, ᱦᱟᱹᱬᱩ ᱠᱷᱚᱱᱜᱮ ᱦᱚᱲ,
ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱨᱮ ᱡᱷᱟᱠᱡᱷᱟᱠᱟᱜ᱿

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ, ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱚᱞ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱨᱮ
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱫᱤᱞᱜᱮ ᱫᱟᱲᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ
ᱥᱚᱛ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤᱜᱮ ᱠᱚᱨᱚᱢ,
‘ᱥᱟᱹᱨᱤᱫᱷᱚᱨᱚᱢ’ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮᱭ ᱨᱚᱲ, ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢᱨᱮ
ᱤᱧᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ, ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ‘ᱥᱟᱹᱨᱤᱫᱷᱚᱨᱚᱢ’
ᱼᱚᱱᱟᱛᱤᱧ ᱢᱮᱢᱮᱱᱠᱟᱱ
ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱨᱮ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱡᱟᱹᱛᱟᱜ
ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱛᱟᱜ!
ᱤᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ‘ᱥᱟᱹᱨᱤᱫᱷᱚᱨᱚᱢ’ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱛᱟᱜᱠᱟᱱ?
ᱜᱚᱱᱚᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱛᱟᱱᱛᱨᱤᱠ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱡᱟᱹᱛ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱚᱢᱟᱱᱛᱮ
ᱨᱚᱲᱨᱮ, ᱞᱟᱱᱫᱟᱨᱮ, ᱜᱟᱛᱮᱨᱮ, ᱮᱱᱮᱡᱨᱮ, ᱥᱮᱨᱮᱧᱨᱮ,
ᱚᱞᱚᱜᱨᱮ, ᱪᱟᱹᱠᱨᱤᱨᱮ, ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱨᱮ, ᱫᱷᱚᱨᱚᱢᱨᱮ, ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤᱨᱮ
ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱳᱢᱨᱮ ᱳᱠᱳᱨ? ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱪᱮᱫ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟᱠᱳ ᱥᱚᱢᱟᱱᱛᱮ!!