”ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱠᱳᱭᱟᱜ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱟᱨ ᱵᱩᱨᱫᱷᱤ ᱛᱮᱠᱳ ᱚᱞᱼᱟ, ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ” – ᱠᱟᱡᱚᱞᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ

”ᱛᱟᱲᱣᱟᱨᱤ” ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱ ᱫᱟᱥᱚᱨᱚᱛᱷᱤ ᱢᱟᱹᱧᱡᱽᱷᱤᱭᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱼᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱨᱣᱟᱲᱤᱼ᱒᱐᱒᱐ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱨᱮ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱹᱱ ᱠᱟᱡᱚᱞᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱭᱟᱜ ᱚᱞᱚᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱫᱮᱥᱼᱮ ᱟᱧᱡᱽᱞᱮ ᱠᱮᱫᱼᱟ᱿ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱹᱱ ᱠᱟᱡᱚᱞᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱑᱙᱖᱘ ᱥᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱼᱮ ᱚᱜᱼᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ᱿

ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱡᱚᱞᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱᱼᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ᱿ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱝᱠᱮᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱼᱟ, ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱠᱟᱱᱟ ”ᱵᱩᱨᱫᱷᱤ ᱯᱚᱨᱤᱪᱟᱞᱤᱛᱚ” ᱟᱨ ”ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱯᱚᱨᱤᱪᱟᱞᱤᱛᱚ”, ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱷᱟᱱᱫᱽ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱱᱢᱟᱹᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱤᱸᱥᱟᱹᱬ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱠᱳ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱚᱜ ᱥᱮᱴᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫᱼᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱫᱼᱟ᱿

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱲᱤ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱠᱳ ᱨᱚᱯᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟᱫᱚ ᱨᱚᱱᱚᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱪᱚᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱼᱟ᱿ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱟᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱦᱚᱧᱦᱟᱨ, ᱦᱟᱱᱦᱟᱨ, ᱵᱟᱦᱧᱟᱨ, ᱟᱡᱷᱱᱟᱨ ᱮᱢᱟᱱᱠᱳ ᱥᱟᱶᱛᱮᱜᱮ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱳᱜᱮᱭᱟ᱿ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱵᱷᱮᱱᱮᱜᱟᱨ ᱳᱯᱨᱳᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱸᱯᱤᱥᱟᱹᱬ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱵᱳᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ᱿

ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹᱠᱳ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱥᱟᱱᱫᱮᱥᱼᱮ ᱪᱟᱞ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱚᱱᱟᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ, ”ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱠᱳ ᱟᱠᱳᱛᱮᱜᱮᱠᱳ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱠᱳᱭᱟᱜ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱟᱨ ᱵᱩᱨᱫᱷᱤ ᱛᱮᱠᱳ ᱚᱞᱼᱟ, ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱮᱱᱛᱮᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮᱠᱳ ᱚᱞᱢᱟ᱿”

ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱡᱚᱞᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱸᱦᱟᱠᱳᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱚᱱᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮᱵᱳᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ;