ᱠᱟᱹᱭ

ᱪᱩᱵᱟᱹᱜ

ᱟᱢᱫᱚ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ
ᱡᱟᱸᱦᱟᱠᱷᱚᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟᱠᱳ ᱯᱷᱟᱨᱱᱟ᱿
ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱨᱤᱞᱟᱹᱢᱟᱞᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱮᱞᱛᱮ
ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱚᱣᱟᱢ ᱪᱮᱦᱨᱟᱛᱮ᱿
ᱨᱚᱯᱚᱲᱟᱵᱮᱱ ᱵᱷᱟᱹᱞᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ
ᱦᱚᱲᱢᱚᱵᱮᱱ ᱦᱮᱞᱠᱟᱣ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ᱿
ᱟᱬᱜᱳ ᱠᱚᱣᱟᱢ ᱰᱟᱹᱰᱤᱨᱮ
ᱯᱟᱭᱨᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱲᱫᱚ ᱢᱟᱥᱮ
ᱵᱟᱭ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱱᱟᱥᱮ
ᱞᱚᱦᱚᱫᱚᱜᱼᱟᱭ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ
ᱛᱩᱯᱩᱱ ᱞᱚᱦᱚᱫ ᱞᱮᱟᱠᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ᱿
ᱯᱟᱭᱨᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱰᱮ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ
ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱚᱨᱡᱚ ᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ
ᱩᱱᱜᱮ ᱟᱢᱮᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱼᱟ ᱫᱟᱹᱭ
ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱭ᱿