ᱥᱟᱰᱮ

ᱫᱟᱥᱚᱨᱚᱛᱷᱤ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ

ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ
ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱰᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ,
ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱰᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ
ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ
ᱞᱮᱛᱟᱲᱜᱮ, ᱞᱟᱹᱜᱟᱹᱲᱜᱮ
ᱞᱟᱹᱜᱟᱹᱲᱜᱮ, ᱞᱮᱛᱟᱲᱜᱮ
ᱯᱟᱹᱪ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ
ᱯᱟᱹᱪᱷᱞᱟᱹᱣ ᱧᱩᱨᱩᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ᱿

ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲᱠᱳ ᱢᱤᱛᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱟ
ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱯᱟᱞᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
ᱟᱹᱰᱤᱡᱳᱨ ᱧᱤᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱯᱟᱞᱴᱟᱜᱢᱮ
ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱧᱤᱨᱟᱜᱢᱮ
ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟᱢ
ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱞᱚᱴ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟᱢ᱿

ᱪᱟᱞᱟᱠᱚᱜ ᱢᱮ
ᱵᱩᱨᱫᱷᱤ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱭ ᱛᱟᱢ,
ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱚᱜ ᱢᱮ
ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱟᱯᱟᱵᱠᱳ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱟᱯᱟᱵ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱢᱮ
ᱪᱷᱤᱱᱜᱟᱹᱣ, ᱪᱷᱤᱱᱛᱟᱹᱭ ᱥᱮᱬᱟᱭᱢᱮ
ᱮᱴᱟᱜᱠᱳ ᱮᱲᱮ ᱵᱷᱩᱬᱩᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱛᱟᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣᱢᱮ᱾
ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱛᱟᱹ ᱛᱮᱠᱳ ᱢᱟᱯᱟᱯ ᱠᱟᱱᱟ
ᱟᱢ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜᱼᱮᱢ ᱡᱮᱞᱮᱧᱼᱟ,
ᱟᱢ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜᱼᱮᱢ ᱚᱥᱟᱨᱼᱟ,
ᱳᱡᱚᱱᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟᱠᱳ ᱮᱴᱟᱜᱠᱳ ᱥᱟᱞᱟᱜ,
ᱟᱢ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱫ
ᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱫ᱾

ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ ᱫᱷᱤᱸᱜᱟᱹᱞ ᱥᱟᱸᱜᱟᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱩᱰᱩᱠ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟᱢ,
ᱱᱟᱣᱟ ᱪᱤᱨ ᱥᱟᱵᱽᱼᱟᱢ?
ᱥᱮ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤᱠᱳ ᱛᱮᱜᱮᱱᱮᱲᱮ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱜᱮᱨ ᱵᱤᱫᱽᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱢᱟᱠᱳ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱶᱟᱨ!
ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱨᱭᱟᱨᱮ
ᱯᱟᱱᱤᱰᱩᱵᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱧ ᱩᱴᱩᱰᱩᱵᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
ᱛᱟᱭᱟᱝ, ᱵᱤᱧ, ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱫᱟᱜ
ᱡᱚᱛᱚ ᱯᱷᱟᱸᱫᱟ ᱯᱟᱹᱥᱤᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ᱾
ᱥᱟᱰᱮ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱟᱦᱞᱟ ᱟᱛᱮᱱ ᱧᱟᱢᱟᱹᱧ,
ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜᱦᱚᱸ
ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱰᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
ᱞᱮᱛᱟᱲᱜᱮ, ᱞᱟᱹᱜᱟᱹᱲᱜᱮ
ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹ ᱟᱛᱟᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ,
ᱜᱚᱜ ᱵᱷᱟᱹᱨᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ
ᱞᱮᱛᱟᱲᱜᱮ, ᱞᱟᱹᱜᱟᱹᱲᱜᱮᱹᱹᱹᱹᱹᱹᱹᱹᱹᱹ᱿