ᱜᱮᱞ ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ

ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱜᱚᱨᱚᱡᱽ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱜᱮᱞ ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱢᱟᱦᱟ (᱒᱒/᱑᱒/᱒᱐᱒᱐) ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱥᱟᱹᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜ-ᱟ ᱵᱟᱹᱥᱭᱟᱹᱢ ᱑᱑ᱺ᱓᱐ ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ᱾


ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱᱟᱱ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱟᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣᱼᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲᱟᱱ ᱢᱟᱱᱛᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱟᱹᱞᱤ ᱡᱟᱹᱞᱤ ᱢᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱞᱮ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱪᱚᱦᱟᱱ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱼᱟ᱾


ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱨᱚᱫᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫᱽ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟᱱ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱛᱮ ᱡᱷᱟᱵᱽᱨᱟᱣᱼᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱨᱮ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱚᱰᱟᱣᱼᱟᱱ , ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ, ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱛᱮ ᱯᱟᱹᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹᱼᱟᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤᱥᱠᱩ (ᱜᱩᱨᱟᱹᱭ), ᱨᱟᱱᱤᱵᱟᱸᱫᱷ, ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ, ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱩᱛᱨᱮᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱪᱷᱚᱵᱤᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ, ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢᱼ ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱚᱥᱟᱢᱵᱷᱮᱹᱲ ᱮᱱᱮᱢ ᱟᱞᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱟᱵᱳᱭ ᱫᱟᱞᱟᱭ ᱫᱟᱞᱟᱭ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱮᱫᱟ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱲ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱜᱟᱶᱛᱟ, ᱵᱷᱚᱨᱚᱛᱯᱩᱨ, ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱪᱟᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱪᱤᱨᱼᱮ ᱦᱤᱯᱤᱲ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟ᱾